Română
Engleză

EDITURA ARTES

Editura Artes a fost înfiinţată în 1997, pe baza Hotărârii Senatului Universităţii de Arte „George Enescu” din Iaşi, în conformitate cu Legea Învăţământului nr. 84/1995, art. 6, având ca deziderat principal îmbinarea armonioasă a deschiderii spre nou cu recursul permanent la valorile perene ale artei româneşti şi universale.
Sediul Editurii Artes este în municipiul Iaşi, în clădirea Universităţii Naționale de Arte „George Enescu”, strada Costache Negruzzi, nr. 7-9, tel. 0740-129.690, 0232-21.25.49, fax: 0232-21.25.51.
Editura se constituie ca Fundaţie non-profit, neavând personalitate juridică distinctă şi nici cont bancar separat de cel al universităţii.
Acreditată de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS) şi recomandată Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor şi Diplomelor Universitare (CNATDU) pentru recunoaşterea lucrărilor publicate, Artes deține o configurație aparte, datorită filiației universitare triplu direcționate (pe domeniile - muzică, teatru și arte vizuale), reușind să asigure editarea unor lucrări ştiinţifice, cursuri universitare, monografii, albume de artă, partituri muzicale, periodice de specialitate cu caracter științific, didactic și larg cultural, din domeniul artistic şi traduceri.
Cele două direcţii complementare ale Editurii Artes vizează atât publicarea autorilor consacraţi, cât şi promovarea tinerilor autori, în cadrul următoarelor colecţii: Didactica; Istorie şi critică; Stilistică; Antologia de folclor; Creaţie (Muzică, Arte vizuale, Teatru); Bizantinologie; Conferinţele Universităţii; Lexicografie; Tehnologia Informaţiei şi Comunicării (Muzică, Arte vizuale, Teatru); Debut.
Editura Artes a obținut Marele Premiu la Salonul European Exhibition of Creativity and innovation EUROINVENT 2009, Diploma Scientific Book Award, Diploma – Publishing House Grand Prize, 2010, Diploma of Excellence for Promoting the Creativity, 2011, Diploma of Excellence, 2012, de asemenea - Premiul Theodor Pallady pentru Cartea de Artă – Librex 2017, Premiul pentru Cartea de Artă (2016, 2018, 2019, 2020, Edițiile IV, VI, VII, VIII) la Târgul de Carte Zilele Recoltei Editoriale, organizate de Casa de Cultură Mihai Ursachi a Municipiului Iaşi și peste 80 de Medalii de Aur, Argint și Bronz, precum și Diplome de Excelență în cadrul Expoziţiei Salonului de Carte Ştiinţifică EUROINVENT, edițiile 2015-2019.

Despre ARTES

Activitate Perioada 2015-2020

O componentă importantă ce asigură infrastructura de cercetare ştiinţifică este Editura Artes a universităţii şi tipografia aferentă. Activitatea Editurii Artes se desfăşoară pe următoarele direcţii:
 • editarea de carte tipărită;
 • editarea de partituri muzicale;
 • editare de reviste pentru centrele de cercetare din universitate;
 • editare de pliante, afişe pentru evenimentele artistice din universitate;
 • editare de pliante, broşuri, afişe pentru simpozioanele organizate de universitate;
 • editare de pliante, broşuri, pentru promovarea ofertei universitare;
 • participarea anuală a editurii la Târgul de carte LIBREX;
 • participarea anuală a editurii la Expoziţia Salonului de Carte Ştiinţifică EUROINVENT;
 • participarea anuală a editurii la Târgul de Carte Arca lui Gutenberg;
 • participarea anuală a editurii la Târgul de Carte Zilele Recoltei Editoriale;
 • distribuirea de carte către Biblioteca Naţională şi către universităţi şi biblioteci din ţară cu care universitatea noastră are relaţii de colaborare şi schimb de carte.
Între anii 2015-2020 au fost publicate peste 230 de cărți din domeniul Muzică, Teatru și Arte Vizuale (monografii, lucrări de analiză, teze de doctorat, partituri muzicale, lucrări cu caracter didactic – cursuri și suporturi practice etc.), din care peste 30 de titluri de partitură muzicală; au fost tipărite numerele aferente ale revistelor universităţii (Artes. Revistă de Muzicologie / Artes. Journal of Musicology, Review of Artistic Education, Anastasis, Dimensiuni ale educației artistice, Colocvii Teatrale) şi materiale publicitare pentru evenimentele organizate în scopul promovării instituţiei.
 • Participarea Editurii Artes la Târgul de Carte LIBREX, edițiile 2015-2019, cu obținere de 2 Premii pentru editură și unde, în anul 2017, a obținut Premiul Theodor Pallady pentru Cartea de Artă – volumul Mater Materia. De la tradiție la experiment – autor: Atena-Elena Simionescu
 • Participarea Editurii Artes la Târgul de Carte Zilele Recoltei Editoriale, Edițiile III, IV, V, VI, VII, VIII - 2015-2020, organizate de Casa de Cultură Mihai Ursachi a Municipiului Iaşi, unde obține Premiul pentru Cartea de Artă, în 2016 – pentru volumele: 155 ani De învățământ artistic modern la Iași, în 2018 – Autor: Jenő Bartos – Din formă și culoare. Note de atelier, în 2019 – Autor: Laura Codrina Ioniță – Experiența tăcerii în opera de artă, iar în 2020 – Autor: Zamfira Bîrzu-Lazurcă – Demers. Album de artă.
 • Participarea Editurii Artes la Expoziţia Salonului de carte ştiinţifică EUROINVENT, edițiile 2015-2019, unde a obţinut în acești 5 ani peste 80 de Medalii de Aur, Argint și Bronz, precum și Diplome de Excelență;
 • Participarea Editurii Artes la Târgul de Carte ARCA LUI GUTENBERG, Edițiile 2016, 2017, 2018, 2019

COLECTIVUL EDITORIAL

 • Director: Conf. Univ. Dr. Diana-Beatrice ANDRON
 • Redactor Șef: Prof. Univ. Dr. Anca Maria RUSU
 • Redactor Șef-Adjunct: Conf. Univ. Dr. Cristina STRATULAT
 • Secretar editura: drd. Carmen Elena ANTOCHI
 • Suport Tehnic: Lect. Univ. Dr. Ing. Bogdan ANGHEL, ing. Victor DĂNILĂ
 • Tipografi: Daniel POPA, Eusebiu NEGURĂ
 • Editura „Artes” și tipografia UNAGE nu au personalitate juridică, ele aparţin de Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași
 • Adresa: Str.Cuza-Voda nr.29, 700038 Iaşi, România
 • CUI 4540925

COMPONENŢA COMISIEI DE REFERENŢI – EDITURA ARTES

DOMENIUL MUZICĂ
 • Prof. univ. dr. Laura Vasiliu
 • Prof. univ. dr. Elena Ovănescu
 • Prof. univ. dr. Romeo Cozma
 • Prof. univ. dr. Carmen Chelaru
DOMENIUL TEATRU
 • Prof. univ. dr. Aurelian Bălăiţă
 • Prof. univ. dr. Emil Coşeru
 • Prof. univ. dr. Anca-Maria Rusu
 • Prof. univ. dr. Anca-Doina Ciobotaru
 • Conf. univ. dr. Călin Ciobotari
 • Conf. univ. dr. Ioana Petcu-Pădurean
DOMENIUL ARTE VIZUALE
 • Prof. univ. dr. Valentin Sava
 • Prof. univ. dr. Maria Urmă
 • Prof. univ. dr. Matei Bejenaru
 • Prof. univ. dr. Dumitru N. Zaharia
 • Prof. univ. dr. Cristian Nae
 • Conf. univ. dr. Cătălin Gheorghe
DOMENIUL DIDACTIC
 • Prof. univ. dr. Eugenia-Maria Pașca
 • Conf. univ. dr. Dorina Iușcă

Prezentare

Editura nu are personalitate juridică distinctă şi nici cont bancar separat de cel al universităţii. Activitatea editorială se desfăşoară în conformitate cu prevederile următoarelor reglementări: Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe; Legea nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului Legal de tipărituri; Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric şi al artelor plastice; Ordine ale Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniu.
Editura Artes a Universităţii Naționale de Arte „George Enescu” a fost evaluată de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS), fiind recomandată Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor şi Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU), pentru recunoaşterea lucrărilor publicate.
Editura asigură publicarea unor cursuri, manuale, tratate, cărţi, îndrumătoare, dicţionare, albume de artă, periodice de specialitate, în limba română sau în limbi străine, în următoarele colecţii: Didactică; Istorie şi critică; Stilistică; Antologia de folclor; Creaţie (Muzică, Arte vizuale, Teatru); Bizantinologie; Conferinţele Universităţii; Lexicografie; Tehnologia Informaţiei şi Comunicării (Muzică, Arte vizuale, Teatru); Debut.
Pot publica în regim de editură, cărţi tipărite sau volume în variantă electronică pe CD-uri şi/sau DVD-uri, cadrele didactice titulare sau asociate, studenţii, masteranzii şi doctoranzii Universităţii Naționale de Arte „George Enescu”, care sunt autori de lucrări didactice, ştiinţifice şi artistice şi întrunesc, cumulativ, următoarele condiţii:
A) Autorul (autorii) îşi asumă întreaga responsabilitate pentru conţinutul lucrării;
B) Lucrarea trebuie să aibă recenzie ştiinţifică de la un specialist în domeniu, având titlul ştiinţific de doctor;
C) Lucrarea este tehnoredactată computerizat şi corectată (inclusiv din punct de vedere lingvistic) prin grija autorilor;
D) Autorul anexează cererii de editare o prezentare sintetică a conţinutului şi adresabilităţii ei, precum şi rezumatul într-o limbă de circulaţie internaţională (preferabil, limba engleză);
E) Autorul asigură integral cheltuielile de editare şi tipărire din surse financiare din afara universităţii (programe internaţionale sau similare, sponsorizări, surse proprii etc.);
F) Autorul (autorii) nu cesionează drepturile patrimoniale de autor editurii, având deci dreptul de a reproduce, traduce, adapta şi de a difuza lucrarea, în condiţiile Legii nr. 8/1996, cu excepţia cazului în care fondurile de editare şi tipărire sunt obţinute printr-un contract de sponsorizare încheiat cu Universitatea Națională de Arte „George Enescu”, în această situaţie toate drepturile revenind Editurii Artes;
G) Finanţarea, totală sau parţială, din fondurile universităţii se va putea realiza numai cu acordul Consiliului de Administraţie al universităţii, pentru orice lucrări de interes special, legate strict de activitatea şi strategiile de dezvoltare/promovare ale instituţiei.
Tipărirea se poate realiza la Tipografia Universităţii Naționale de Arte „George Enescu”, dacă posibilităţile tehnice ale acesteia sunt satisfăcătoare pentru părţi, doar pentru cele 15 exemplare obligatorii acordării de ISBN, conform regulamentului. În caz contrar, beneficiarul va comanda tipărirea la o altă tipografie, costul tipăririi fiind achitat direct şi integral de beneficiar tipografiei respective.

Condiţii de editare

În vederea aprobării unei apariţii editoriale se vor prezenta Colegiului Editorial următoarele documente:
A) Cererea scrisă din partea autorului şi propunerea de tiraj, datele tehnice principale ale lucrării, termenul planificat de apariţie şi sursele de finanţare;
B) Nota de sinteză a autorului cu privire la conţinutul şi adresabilitatea lucrării (autoreferat);
C) Recenzia ştiinţifică a referentului de specialitate desemnat de editură;
D) Rezumatul lucrării într-o limbă de circulaţie internaţională (preferabil, limba engleză);
E) Avizul facultăţii/departamentului/catedrei care patronează ramura didactică, ştiinţifică sau artistică de care aparţine lucrarea (pentru manualele, suporturile de studiu şi cursurile universitare).
După aprobarea lucrării de către Colegiul editorial, autorul are obligaţia de a preda un exemplar listat bun de tipar sau un CD, la termenul stabilit, în vederea recenzării ei de către referentul de specialitate.
Conducerea Editurii va asigura legătura cu Biblioteca Naţională a României în următoarele condiţii:
A) Va trimite materialele (operele) cu titlu de Depozit Legal în numărul de exemplare stipulat în Legea nr. 111/1995, art. 6 şi 7, odată cu difuzarea primei tranşe de tiraj;
B) Va furniza Bibliotecii Naţionale a României datele bibliografice ale cărţilor pe care urmează să le editeze, în vederea Descrierii CIP pe verso-ul foii de titlu;
C) Directorul Editurii împreună cu Serviciul Centrului Naţional ISBN-ISSN-CIP al Bibliotecii Naţionale a României va asigura atribuirea numerelor internaţionale de standardizare a cărţilor – ISBN – şi a publicaţiilor în serie – ISSN.
Asistenţa juridică a Editurii Artes este asigurată de Oficiul Juridic al UNAGE Iaşi.
Activitatea financiar-contabilă a editurii va fi asigurată de Serviciul Contabilitate al UNAGE Iaşi.
Distribuirea lucrărilor publicate la Editura Artes se face după cum urmează:
A) 7 exemplare pentru Biblioteca Naţională a României, conform obligaţiilor legale;
B) 3 exemplare pentru Biblioteca UNAGE Iași;
C) 5 exemplare la dispoziţia Editurii Artes, pentru schimbul de carte între universităţi, expoziţii etc.
Autorul se obligă să cedeze editurii un număr de 15 exemplare pentru Depozitul Legal, fondul Bibliotecii UNAGE Iași și al editurii.
Lansarea şi difuzarea lucrărilor se realizează de către autorul (autorii) cărţii, în colaborare cu Directorul Editurii şi Șeful Bibliotecii UNAGE. Lansarea se poate realiza la nivelul universităţii, al facultăţii sau departamentului de specialitate, în funcţie de conţinutul, calitatea şi adresabilitatea lucrării. Condiţiile de realizare a lansării sunt determinate şi de sursele de finanţare puse la dispoziţie de autorul lucrării (sponsorizări) şi/sau de organismul instituţional de care aparţine acesta. Prezentarea şi lansarea lucrării se realizează prin acţiuni de publicitate specifice, efectuate de Biblioteca UNAGE (cataloage, cuprinderea în buletinul bibliografic, prezentare pe Internet, alte materiale publicitare), în vederea unor eventuale comenzi.

NOUTATI

ISBN: 978-606-547-534-2

LUMIS
Concert pentru pian, orchestră și combo de jazz. Compoziție proprie

Teodor Amarandei
teză de doctorat
ISBN: 978-606-547-514-4

Scenografi ai teatrului ieșean în secolul XX

Alina DINCĂ PUȘCAȘU
teză de doctorat
ISBN:

Stil, structură și limbaj în muzica vocal-simfonică religioasă a compozitoarei Sofia Gubaidulina

Lucian CHERAN
teză de doctorat
ISBN: 978-606-547-529-8

Dezvoltarea chitarei clasice în Romantism și influențe romantice regăsite în cadrul repertoriului chitaristic din secolul XX și perioada contemporană

Valentin-Florin DAVID-DINU
teză de doctorat
ISBN: 978-606-547-512-0

Muzica de film:

Coduri, convenții și interferențe stilistice
Emanuela Izabela VIERIU
teză de doctorat
ISBN: 978-606-547-513-7

Condiția post-medială

O cercetare asupra potențialului post-medial al picturii și fotografiei în practici artistice hibride
Sarah MUSCALU
teză de doctorat
ISBN: 978-606-547-078-1

Limbajul coregrafic în filmul
experimental

Sandra Elizabeth MAVHIMA
teză de doctorat

ISBN: 978-606-547-453-6

Ieșeni ai artei vizuale contemporane

Mirela ȘTEFĂNESCU

ISBN: 978-606-547-445-1

Fragmentarium cu Shakespeare

Ioana PETCU-PĂDUREAN

ISBN: 978-606-547-444-4
ISMN:979-0-707660-45-4

Zăbave analitice. Studii de muzicologie

Liliana GHERMAN

MUZICA

2018

ISBN: 978-973-8263-57-4
154 Pagini
Format: B5

ISBN: 978-973-8263-57-4
154 Pagini
Format: B5

ISBN: 978-973-8263-57-4
154 Pagini
Format: B5

2017

Am întocmit această culegere de texte jurnalistice1, intervenții la reuniuni culturale de prestigiu, cronici și convorbiri cu personalități ale deceniilor ′60-′80 nu pentru a-mi evidenția – și prin acest tip de manifestări – prezența în viața muzicală a timpului, ci, mai cu seamă, pentru a reaminti eventualilor cititori ceva din contextul cultural bogat în evenimente, care a favorizat ceea ce s-a numit renașterea muzicală a Iașului. A fost un proces – fascinant prin curajul, entuziasmul și setea de afirmare profesională a tuturor muzicienilor tineri sau aflați la deplina lor maturitate – determinat de reluarea activității Conservatorului de Muzică „George Enescu” și, desigur, de tot mai accentuata și constanta profesionalizare a programelor de concert și a spectacolelor prezentate la sediu sau în deplasările efectuate în țară și peste hotare de Filarmonica de Stat „Moldova”, de Opera de Stat din Iași, precum și de formațiile Conservatorului de Muzică.

ISBN: 978-606-547-327-0
512 Pagini
Format: B5
Pret: 30 RON

Cuvinte despre muzică şi muzicieni

Mihail COZMEI

ISBN: 978-606-547-365-2
68 Pagini
Format: B5

W. A. MOZART. Trio-urile şi Cvartetele cu pian. Analize pianistice

Lucia DIACONU

ISMN: 979-0-707660-06-5
502 Pagini
Format: B5
Pret: 40 RON

Sonatele pentru pian de Ludwig van Beethoven – Sinteze stilistico-interpretative –

Andrei ENOIU PÂNZARIU

ISMN: 979-0-707660-05-8
154 Pagini
Format: B5

Vocalitatea în jazzul clasic

Mihaela Loredana GÂRLEA

ISMN: 979-0-9009906-9-3
24 Pagini
Format: A4

Angoasă. Poem pentru orchestră de cameră

Ciprian ION
Colindele româneşti sunt esenţe muzicale pure, forme aforistice neatinse de timp şi de spaţiu, entităţi arhetipale ce perpetuează întru înveşnicire spiritualitatea profundă a unui popor cu rădăcini multimilenare. Colindul a fascinat generaţii întregi de compozitori, care au descoperit în acest gen de vârf al muzicii româneşti de tradiţie orală resurse expresive excepţionale. Perspectiva propusă în volumul semnat de Luminiţa Duţică este una comparativă şi vizează creaţia a doi corifei ai artei componistice româneşti contemporane: Sigismund Toduţă şi Sabin V. Drăgoi. Pornind, aşadar, de la funcţia-liant a colindului în creaţia academică românească şi de la strategiile de limbaj şi scriitură ale vremii, volumul relevă particularităţile sintaxice (omofonă - Drăgoi, respectiv, polifonă - Toduţă) care fac diferenţa între cele două valoroase abordări.

ISBN: 978-606-547-341-6
130 Pagini
Format: B5
Pret: 30 Ron

Colindul românesc în viziunea compozitorilor Sabin V.Drăgoi şi Sigismund Toduţă

Luminiţa DUȚICĂ
Volumul intitulat Solfegii cu acompaniament ritmic (fragmente din literatura muzicală), autor: Iulia Bucescu, apare sub îngrijirea Conf. univ. dr. Luminiţa Duţică şi reprezintă un material didactic deosebit de valoros prin conţinutul şi sistematica pe care le propune. Volumul va intra în circuitul bibliografic al disciplinei Teoria muzicii, Solfegiu, Dicteu muzical, inclusă în diferitele programe de studii din cadrul învăţământului muzical academic.

ISBN: 979-0-707660-02-7
120 Pagini
Format: B5
Pret: 25 Ron

Solfegii cu acompaniament ritmic complementar (Fragmente din literatura muzicală)

Iulia BUCESCU
Ediție îngrijită și coordonată de Luminiţa DUȚICĂ
Volumul intitulat Solfegii din literatura muzicală românească şi universală, autori: Iulia Bucescu şi Adrian Diaconu, apare sub îngrijirea Conf. univ. dr. Luminiţa Duţică şi reprezintă un material didactic deosebit de valoros prin conţinutul şi sistematica pe care le propune. Volumul va intra în circuitul bibliografic al disciplinei Teoria muzicii, Solfegiu, Dicteu muzical, inclusă în diferitele programe de studii din cadrul învăţământului muzical academic.

ISBN: 979-0-707660-03-4
192 Pagini
Format: B5
Pret: 30 Ron

Solfegii din literatura muzicală românească și universală

Iulia BUCESCU - Adrian DIACONU
Ediție îngrijită și coordonată de Luminiţa DUȚICĂ
Volumul intitulat Prin labirintul muzicii contemporane, semnat de Luminiţa Duţică, reprezintă o reuşită de vârf a muzicologiei sistematice contemporane, surprinzând într-un număr semnificativ de pagini diversitatea fenomenelor de stil şi de limbaj care au conferit identitate şi relief axiologic muzicii academice româneşti şi europene din prolificul secol XX. Lucrarea se distinge prin problematică, sistematică şi cazuistică, ocupând o poziţie de maximă vizibilitate în contextul bibliografiei de specialitate.

ISBN: 978-606-547-334-8
306 Pagini
Format: B5
Pret: 40 Ron

Prin labirintul muzicii contemporane

Luminiţa DUȚICĂ
MEDALIA DE AUR LA EUROINVENT IN 2017

ISBN: 978-606-547-345-4
378 Pagini
Format: 210x240

Sub cupola artei instrumentale și vocale

Lăcrămioara NAIE
În lucrarea cu titlul Ipostaze stilistice în muzica de cameră cu pian a lui Serghei Rahmaninov (Analize structurale şi perspective interpretative), Gina-Mihaela Pavel îşi propune prospectarea unui segment stilistic reprezentativ al artei pianistice ruseşti, dezvoltând o investigaţie consecvent axată pe complementaritatea dintre coordonatele structurale şi cele stilistico-interpretative. Materialul muzical selectat este de anvergură şi cuprinde un corpus de lucrări semnificative pentru viziunea camerală a lui Serghei Rahmaninov, polarizată, evident, de duo-ul pianistic: Trio élégiaque nr. 1 (sol minor) pentru pian, vioară şi violoncel şi Trio élégiaque nr. 2 (re minor) op. 9 pentru pian, vioară şi violoncel; Fantaisie-tableaux (Suita nr. 1) pentru două piane, op. 5 şi Suita nr. 2 pentru două piane, op. 17; Sonata pentru violoncel (violă) şi pian (sol minor), op. 19 şi Dansurile simfonice pentru două piane, op. 45. Apreciem opţiunea Ginei-Mihaela Pavel de a prezenta elementele de gramatică muzicală ca rezultat direct al metamorfozelor contextului sonor, cu toate determinaţiile legate de tonalitate, ritm, formă, dinamică şi agogică. Pe această bază, autoarea descoperă soluţiile metodologice cele mai adecvate implementării datelor stilistico-interpretative legate de frazare, tempo, moduri de atac etc., realizând o imagine edificatoare asupra unui stil pianistic inconfundabil. Valorificarea surselor bibliografice, atent selectate, îi oferă autoarei şansa unei etalări calitative a informaţiei în procesul îmbinării armonioase a cronologiei cu sistematica. Păstrând un raport judicios 6 între general şi particular, Gina-Mihaela Pavel dezvoltă un discurs teoretic legitimat de valoarea şi consistenţa aparatului de note şi trimiteri, demers exemplar care demonstrează, pe lângă seriozitatea şi profesionalismul documentării, o autentică onestitate ştiinţifică. În acelaşi context, am sublinia meritul Ginei-Mihaela Pavel de a fi dezvoltat o argumentaţie convingătoare cu privire la dubla dimensiune stilistică a muzicianului Serghei Rahmaninov, egal manifestată în actul compoziţiei şi în cel al interpretării pianistice. În general, volumul Ipostaze stilistice în muzica de cameră cu pian a lui Serghei Rahmaninov (Analize structurale şi perspective interpretative) semnat de Gina-Mihaela Pavel se distinge prin fineţea şi profunzimea consideraţiilor referitoare la fenomenul interacţiunii protagoniştilor-instrumentişti angrenaţi în procesul interpretării muzicii de cameră: de la pregnanţa liniilor melodice strategice, cu învestitură tematică, până la discreţia planurilor de acompaniament, de la intensitatea peroraţiilor culminative până la refluxul stingerilor concluzive, de la densităţile armonice agrementate cromatic până la rarefierile diatonice de conotaţie modală, de la dilatarea şi desimetrizarea discursului muzical până la comprimarea şi izoritmizarea lui obsesivă etc. Această retorică a dualismului romantic - în rezonanţă cu o intens personalizată poetică a evaziunii şi nostalgiei - este trecută printrun sever filtru exegetic ale cărui finalităţi sintetice sunt dintre cele mai relevante.

ISBN: 978-606-547-312-6
300 Pagini
Format: B5
Pret: 40 Ron

Ipostaze stilistice în muzica de cameră cu pian a lui Serghei Rahmaninov : analize structurale şi perspective interpretative

Gina-Mihaela PAVEL
„Principii de diactică instrumentală” se încrie prin dimensiunile și valoarea demersului atât teoretic cât și practic întreprins, printre cele mai remarcabile contribuții la prospectarea dintr-o perspectivã modernã, a unui domeniu de importantã capitalã pentru arta si stiinta muzicalã care este învãtãmântul muzical. Gradul ridicat de generalizare si prin aceasta si de aplicabilitate a principiilor didactice respective, reprezintã una dintre virtutile de bazã care impun lucrarea în raport cu contributia altor autori, români sau strãini, în literatura de specialitate. Acest caracter îi este conferit de orientarea net modernã asumatã - si anume ciberneticã - în cercetarea bazelor psihopedagogice cât si a metodicii întemeiate pe aceste baze. Sinteza cuprinzãtoare a stadiului atins în problematica respectivã nu numai pe plan national dar si international se împleteste organic cu rezultatele propriei cercetãri a autorului, ceea ce sporeste cu mult interesul cititorului, interes stimulat fãrã îndoialã si de stilul expunerii, clar, concis, neocolind întrebarile ale cãror rãspunsuri apartin viitorului, cãutând permanent acel just echilibru între realitãti deseori contrarii sau chiar contradictorii dar care constituie pânã la urmã chiar specificul obiectului de studiu. Lucrarea profesorului universitar Mircea Dan Rãducanu reprezintã astfel nu numai o autenticã demonstratie de competentã a autoului ei ci si o confirmare exemplarã a nivelului atins de cecetarea româneascã în domeniul pedagogiei instrumentale.
Prof.uni.dr. Dinu Ciocan
Universitatea Naionala de Muzicã „Ciprian Pormbescu”, Bucuresti

ISBN: 978-606-547-322-5
68 Pagini
Format: B5
Pret: 25 RON

Principii de diactică instrumentală

Mircea Dan RĂDUCANU

2016

Lucrarea este destinată celor care aspiră la o carieră în cadrul orchestrei simfonice şi dascălilor în calitatea lor de formatori de competenţe profesionale în zona studiilor de orchestră. Aceasta este foarte utilă în familiarizarea viitorului instrumentist de orchestră cu textul muzical și cu repertoriul simfonic.

ISMN: 979-0-9009883-8-6
60 Pagini
Format: A4
Pret: 30 RON

Studii tehnice pentru clarinet pe teme din repertoriul simfonic universal

Mihai AILENEI

ISBN: 978-606-547-272-3
434 Pagini
Format: B5
Pret: 35 RON

Studii muzicologice de & despre Vasile Spătărelu

Carmen CHELARU
Lucrul la Carmina Daciae (Povestea din Codridava) a început încă din anii ’70 ai secolului al XX-lea, când cel mai valoros poet din stânga Prutului – Grigore Vieru – îşi concepea neobişnuita sa carte, Albinuţa. Fiind gândită ca un abecedar pentru preşcolari, fiecare literă din alfabet urma să fie însoţită de o poezie şi, respectiv, un cântec. Astfel am ajuns să fiu onorat şi eu cu câteva litere din alfabet. Ulterior am mai compus şi alte cântece similare, toate acestea servind drept punct de plecare pentru travaliul melodic al cantatei Luci, Soare, luci!
Există însă o diferenţă între un cântecel pentru copii de vârstă preşcolară şi un basm muzical de proporţiile unei cantate. Într-o lucrare de asemenea anvergură, forma muzicală dictează legile ei, discursul muzical-poetic trebuind să fie aici unul mai desfăşurat şi, respectiv, mai complet. De aceea am convenit cu poetul să revenim la cantată, pentru a-i permite materialului să se împlinească adecvat, hotărând împreună ce urma să facem fiecare în acest proiect.

ISMN: 979-0-9009883-7-9
190 Pagini
Format: A4
Pret: 25 RON

Carmina Daciae

Tudor CHIRIAC
Apărut cu mai bine de o sută de ani în urmă, acest concept, simfonia de cameră, reprezintă una din numeroasele cuceriri, exclusiv ale compozitorilor secolului XX. Dacă primele lucrări de acest gen, în total patru1, sunt scrise pe o perioadă de șaisprezece ani, începând cu anul 1917, Darius Milhaud, relevă prin cele șase simfonii de cameră, scrise în decursul a șase ani, un fenomen ce se va impune ca un concept de sine stătător.
Cu toate acestea, simfonia de cameră, chiar dacă este semnalată de către muzicologia contemporană și totodată asimilată în creația universală, rămâne în lucrările de specialitate prin mențiuni importante, dar reduse substanțial ca informații, cu referire doar la simfoniile de cameră ale lui A. Schöenberg si Fr. Schreker, și apoi ca informații sporadice despre Kammerkonzert-ul lui A. Berg.

ISBN: 978-606-547-310-2
192 Pagini
Format: B5

Simfonia de cameră : studiu și creație proprie

Bogdan CHIROȘCĂ

ISBN: 978-606-547-277-8
400 Pagini
Format: B5
Pret: 35 RON

Scrinul cu amintiri

Bogdan COJOCARU, Maria COJOCARU
Volum realizat în cadrul proiectului Botoșaniul muzical, organizat de Asociația culturală Vis de Artist, în parteneriat cu Muzeul Județean Botoșani, cu sprijinul Primăriei și al Consiliului Local Botoșani.

ISBN: 978-606-547-302-7
220 Pagini
Format: A5

Botoşani, oraş al muzicii europene. Vol. 2

Asociaţia culturală Vis de Artist, coordonator Cătălina Constantinovici
Volumul Vocea în jazzul românesc este parte a lucrării de doctorat Vocea în jazz începută în toamna anului 2011 și definitivată în susținerea publică din iulie 2015. Apreciată cu cinci calificative de foarte bine și mențiunea Magna Cum Laudae, cercetarea științifică Vocea în jazz cuprinde trei mari capitole, respectiv Vocea în jazzul clasic, Vocea în jazzul modern și Vocea în jazzul românesc: „Deși planul general al lucrării rezultă logic din desfășurarea istorică, succesiunea părților fiind canonică într-o cercetare diacronică, asamblarea componentelor amintite în interiorul fiecărei secțiuni a fost rodul unei reflecții îndelungate, având în final rezultate notabile; integrarea jazzului vocal în istoria stilurilor (teoretizat prin prisma instrumentalității) este una dintre contribuțiile cercetării”, prof.univ.dr. Laura Vasiliu, îndrumător științific.

ISBN: 978-606-547-275-4
178 Pagini
Format: A5
Pret: 20 RON

Vocea în jazzul românesc

Mihaela GÂRLEA

ISMN: 979-0-9009883-9-3
20 Pagini
Format: A4

Studiu de concert pentru corn și pian

Petrea GÎSCĂ

ISMN: 979-0-9009906-1-7
32 Pagini
Format: A4
Pret: 15 RON

Rondelurile Rozelor Op. 7. 6 lied-uri pe versuri de Alexandru Macedonski

Ciprian ION

ISBN: 978-606-547-298-3
506 Pagini
Format: A5

Atelier dirijoral. Vol. 3. : Practica tehnicii dirijorale.

Leonard DUMITRIU
Cântarea religioasă, născută din dorinţa de exteriorizare a sentimentelor sufleteşti în raport cu divinitatea, s-a dezvoltat şi cristalizat în biserică. Evoluţia ei trecută, ordonată şi diversificată în gradul cel mai înalt în Imperiul Bizantin, a continuat şi în alte ţări creştin-ortodoxe, menţinânduse în formă monodică până spre sfârşitul secolului al XIX-lea, când s-a trecut la înveşmântarea acesteia şi în formă armonică. De atunci şi până astăzi ambele forme de manifestare ale muzicii religioase consună în serviciul religios din biserică, cântându-se la utrenie şi la alte laude bisericeşti mai ales monodic, iar la Sf. Liturghie, la multe biserici, armonic sau coral.

ISBN: 979-0-9009906-5-5
68 Pagini
Format: A4
Pret: 20 RON

Armonii corale. Cântece religioase

Costel-Mirel I. V. NECHITA
Născută din dor, drag, durere şi nădejde, muzica devine în timp limbajul universal prin care omul îşi exprimă sentimentele nostalgice după Dumnezeu şi după raiul pierdut, după cei dragi, în viaţă, sau călători în lumea veşniciei, dar şi credinţa reîntâlnirii cu ei într-o lume a adevăratei iubiri.
Aşadar, muzica este suflul unui popor, respiraţia unui neam, esenţa unei naţii, mângâierea pruncilor, bucuria adolescenţilor, preaslăvirea traiului bun, dar şi plânsul adânc al durerii, sau oftatul prelung şi înăbuşit al părinţilor şi bunicilor, al moşilor şi strămoşilor.

ISBN: 979-0-9009906- 4-8
64 Pagini
Format: A4
Pret: 20 RON

Cântece de neam românesc

Costel-Mirel I. V. NECHITA
Bucovina - Țara fagilor, numită astfel de către ocupanți, a câstigat de-a lungul timpului prețuirea creștinilor ortodocși, prin locurile de pelerinaj și popas duhovnicesc oferite celor dornici de cunoaștere și trăire creștină ortodoxă. Până în anul 1775, când Imperiul austro-ungar a ocupat acest loc binecuvântat, cu oameni pașnici, gospodari și cuminți, asezați într-un spațiu mirific, presărat cu munți acoperiți de păduri și înconjurați de văi bogate în păsuni și ape cristaline, fenomenul cultural din Bucovina are istorie comuna cu cel al Moldovei, provincie din care face parte. Soarta românilor bucovineni a fost împărtășită și de frații din alte provincii, râvnite și ocupate de Imperiul austro-ungar: Transilvania în 1699, iar Banatul și Oltenia în 1718.

ISBN: 978-606-547-319-5
564 Pagini
Format: B5
Pret: 45 RON

Cultura muzicală bisericească din Bucovina de-a lungul vremii, până astăzi

Costel-Mirel I. V. NECHITA
Lucrarea „PASTORAŢIA PRIN MUZICĂ” dovedeşte că autorul este, deodată, pasionat de muzică şi preocupat de importanţa acesteia în viaţa Bisericii. Domnul Nechita Costel - Mirel a reuşit în mod sistematic şi destul de clar să scoată în evidenţă modul în care Sfânta Scriptură şi mai ales Sfinţii Părinţi şi teologii contemporani apreciază importanţa muzicii în promovarea spiritualităţii, a formării lui în credinţa mărturisită şi în transmiterea mesajului Evangheliei.

ISBN: 978-606-547-318-8
120 Pagini
Format: B5
Pret: 20 RON

Pastoraţia prin muzică

Costel-Mirel I. V. NECHITA
Gamele și arpegiile reprezintă un capitol important al activității interpretative, căci, pe lângă aportul lor în dezvoltarea și întreținerea tehnicii instrumentale, ele se regăsesc, sub o formă sau alta, în marele repertoriu. De la succesiunile scalare sau arpegiale ale Barocului, cu caracter ornamental1 (acele tirata, cum le numeşte Leopold Mozart2), la melodia astfel construită a Clasicismului (în special la W. A. Mozart3) și a primilor ani ai secolului al XIX-lea4, gamele şi arpegiile sunt incluse în lucrările de repertoriu, cu valoare expresivă ornamentală sau intrinsecă (N. Paganini, H. W. Ernst, F. Mendelssohn-Bartholdy, J.Brahms, P. I. Ceaikovski etc.)5, ori chiar maliţioasă (C. Saint-Saens, în Pianiştii,din Carnavalul animalelor)6. Melodica bazată pe game şi arpegii este utilizată şi însecolul al XX-lea (S. Prokofiev, B. Bartók, I. Stravinski, D. Şostakovici, M. Ravel,D.Milhaud, Cl. Debussy, E. Ysaÿe etc.)7, cu excepţia lucrărilor celor treicompozitori din a Doua Școală Vieneză (A. Schönberg, A. Berg, A. Webern) şi amuzicii experimentale. Aşadar, poate că este de preferat studiul acestor „clişee”melodice într-un sistem sintetic, pentru ca, odată identificate în partitură, ele să numai reprezinte o problemă tehnică, mai ales la descifrare.

ISBN: 978-973-8263-93-2
88 Pagini
Format: A4
Pret: 20 RON

Sistem sintetic de studiu al gamelor la vioară şi violă : curs de tehnică instrumentală pentru studiile de licenţă

Elena PÎRVU OVĂNESCU
Ajuns în pragul a opt decenii de viață și încercând să arunc o privire înapoi spre multitudinea de evenimente prin care am trecut, am constatat că în ciuda existenței unor episoade frustrante și a unor profunde dezamăgiri, ceea ce a prevalat în derularea existenței mele, a fost, fără nici o îndoială bucuria contactului direct cu personalități remarcabile, la care neîndoios se adaugă savurarea cu nesaț a actului artistic săvârșit de artiști cu har și cu o personalitate care a lăsat profunde amprente în conștiința și activitatea mea.

ISBN: 978-606-547-304-1
68 Pagini
Format: A5
Pret: 15 RON

Modelele mele

Mircea Dan RĂDUCANU
Piesa Ceasul 2 pentru vioară, ȋn La major, de Chiril Paraschiv, cu acompaniamentul pianistic realizat de Aurelia Simion, este culeasă din folclorul basarabean şi prelucrată de autor ȋn genul unei creaţii de divertisment. Destinată elevilor din clasele superioare de liceu, lucrarea conţine o multitudine de procedee tehnice de virtuozitate violonistică, precum pizzicato cu mâna stângă, sunete armonice (flageolete) sau trăsături de arcuş - ricochet şi sautiller.

ISMN: 979-0-9009883-6-2
20 Pagini
Format: A4
Pret: 15 RON

Ceasul - Pentru vioară și pian II

Chiril PARASCHIV, Aurelia SIMION
Se poate spune că musical-ul merită atenţie pentru simplul fapt că este un fenomen muzical şi social cu o vechime mai mare de un secol şi de asemeni deţine recorduri foarte mari de audienţă. El s-a bucurat de o popularitate maximă în anii ’30-’50, nu numai pe continentul nord american dar şi în întreaga lume prin forma sa ecranizată – filmul muzical – şi, de ce nu, prin foarte multele filme de animaţie de lung metraj care sunt, în esenţă, musicaluri. Succesul său a atins noi culmi în anii ’60 printr-o serie ecranizări, din care unele de excepţie, ale unor lucrări care se bucuraseră deja de succes scenic, precum West Side Story, The Sound of Music, My Fair Lady. Ele sunt şi azi considerate referinţe şi au încă ecouri în generaţia matură şi nu numai. Însă popularitatea nu este o garanţie a valorii, ceea ce ne face să ne întrebăm cât de valoros este musical-ul ca gen, dincolo de cifrele de audienţă. Mai mult decât atât este evident că valul de maximă popularitate a acestui gen s-a dus. Mai este musical-ul interesant dincolo de aspectele istorice? Mai este el un gen viu sau trăieşte din amintiri? Mai poate el fi de interes pentru spectatorul tânăr din era reţelelor de socializare? În demersul de a răspunde la aceste întrebări autorul a descoperit un adevărat teritoriu virgin în literatura muzicală din ţara noastră, practic nu există decât două publicaţii care abordează genul mai degrabă din perspectivă documentară. Contactul cu literatura de specialitate de limbă engleză, desigur mult mai vastă, a scos la iveală alt fapt interesant, şi anume că aceasta abordează genul mai degrabă din perspectivă istorică, propunând etapizări în baza criteriului popularităţii, abordările din perspectiva evoluţiei stilistice sunt rare şi fără a-şi propune o analiză muzicologică de profunzime. Sigur că aceste goluri ar putea justifica ele singure lucrarea de faţă. Totuşi, o întrebare rămâne. Merită ele să fie umplute? A produs oare musical-ul lucrări într-adevăr valoroase sau doar populare?

ISBN: 978-606-547-317-1
262 Pagini
Format: B5
Pret: 30 RON

O abordare stilistică a istoriei genului de musical

Dan Spînu
Precedat de o Introducere, prezentul curs propune variate creații din repertoriul pentru trio, cvartet, cvintet, sextet sau pentru formaţii alcătuite din mai mulți membri percuționişti (în funcție de numărul studenților participanți la curs), cu scopul de a contribui la dezvoltarea unor aptitudini ca: simţul ritmic, cel armonic şi tonal şi, totodată, simțul ansamblului prin dezvoltarea flexibilităţii interpretative a studenților şi a conduitei instrumentale individuale în contextul ansamblului.

ISBN: 978-606-547-313-3
92 Pagini
Format: B5

Repere analitice în creația camerală contemporană pentru instrumente de percuție : curs

Constantin STAVRAT

2015


ISBN: 978-606-547-254-9
296 Pagini
Format: B5
Pret: 30 RON

Tradiție și inovație în violonistica modernă franco-belgiană

Tudor Bogdan BOLNAVU

ISBN: 978-606-547-276-1
140 Pagini
Format: A5
Pret: 20 RON

Praxiologia inovativ-artistică

Vladimir BABII, Tatiana BULARGA
O călătorie mirifică în lumea muzicii corale americane, printr-o varietate de genuri cu obârșii în muzica europeană - de la imnuri, psalmi, motete, la madrigale, suite, poeme corale - printr-un mozaic de lucrări inspirate de melodii populare - country, song - la cele trei genuri corale pe care America le-a adus în cultura muzicală universală: negro spiritual, muzica corală în stil de jazz și muzica corală de music-hall.
Invitația ne este adresată de Marta Burduloi, deopo-trivă o cântăreață experimentată, cu o bogată practică corală de-a lungul anilor în muzica religioasă și laică americană, o dirijioare ce mânuiește cu talent, abilitate, finețe și expresivitate vocile, o muzi-ciană avidă de cunoaștere, în perpetuă căutare.
Să ne aplecăm asupra acestor pagini, să urmărim expozeul, să ne îmbogățim spiritul, să ne bucurăm sufletul.

ISBN: 978-973-8263-57-4
154 Pagini
Format: B5

Spiritual si gospel, embleme are muzicii corale americane

Otilia Marta BURDULOI

ISBN: 978-606-547-255-6
114 Pagini
Format: B5
Pret: 15 RON

Repertoriul creaţiei cameral - instrumentale româneşti de pian

Ionela BUTU

ISBN: 978-606-547-226-6
196 Pagini
Format: B5
Pret: 25 RON

Amadeus, Salieri şi ceilalţi sau Geniul, talentul şi bunul simţ

Carmen CHELARU
Asociaţia culturală Vis de Artist este un participant activ şi constant la scena culturală botoşăneană. Cu entuziasm şi realism totodată, cu spirit tânăr și atitudine voluntară, este un promotor al proiectelor ce vizează valorile culturale regionale, promovarea și integrarea acestora la nivel național și internațional.
Volumul colectiv de studii pe care asociația cu nume poetic ni-l propune, Botoşani, oraş al muzicii europene” - I, face parte din proiectul Botoșaniul muzical și continuă un necesar demers de identificare a personalităților care au contribuit la promovarea culturii naționale și universale.

ISBN: 978-606-547-249-5
318 Pagini
Format: A5
Pret: 25 RON

Botoşani - oraş al muzicii europene

Asociaţia culturală Vis de Artist, coordonator Cătălina Constantinovici
Ideea unui ciclu de convorbiri cu muzicologul şi profesorul George Pascu s-a născut în timp, în întâlniri ocazionale şi, mai cu seamă, în discuţiile privind înfiinţarea şi evoluţia învăţământului de specialitate – în legătură cu care am realizat o primă sinteză în 1985 – şi, mai ales, în legătură cu proiectul unei ample istorii a vieţii muzicale din Iaşi, drag muzicologului George Pascu. Un proiect, dorea cel care publicase deja două studii importante pe această temă - unul dedicat Filarmonicii „Moldova”, al doilea Conservatorului de Muzică „George Enescu” – să aibă autenticitatea informaţiilor şi aprecierilor formulate de persoana aflată decenii de-a rândul în miezul activităţilor cu profil muzical, dar şi confirmarea lor prin continuarea cercetării şi valorificării documentelor din arhive, din presă şi alte publicaţii.

ISBN: 978-606-547-230-3
332 Pagini
Format: B5
Pret: 30 RON

George Pascu - Din dragoste de muzică şi de oameni : 14 convorbiri moderate de Mihail Cozmei şi Dora-Maria David

Mihail COZMEI, Dora Maria DAVID

ISBN: 978-606-547-218-1
160 Pagini
Format: B5

Introducere în descifrarea manuscriselor muzicale cu notaţie bizantină : suport de curs

Irina Zamfira DĂNILĂ
Muzica religioasă din partea de răsărit a Europei, cunoscută în prezent sub numele de muzică bizantină, a dobândit atribute proprii prin amestecarea elementelor muzicale de origine ebraică cu cele greceşti, de mare influenţă în zona orientală, dar şi apuseană, şi cu muzica populară, autohtonă, a diverselor popoare ce s-au creştinat.

ISBN: 978-606-547-259-4
424 Pagini
Format: B5

Valorificarea sursei bizantine şi psaltice în creaţia compozitorilor din Moldova

Irina Zamfira DĂNILĂ
Managementul şi dirijarea unui ansamblu coral constituie activităţi definitorii pentru profesorul de Educaţie muzicală. Antrenarea elevilor în activitatea artistică a cântului coral le dezvoltă muzicalitatea, plăcerea de a cânta împreună, spiritul de echipă, le procură satisfacţia de a performa în public cu ocazia serbărilor şcolare, a concursurilor şi festivalurilor corale etc. Un bun profesor de muzică şi cu autentică vocaţie nu va evita efortul pe care îl solicită pregătirea unui ansamblu coral, ci îşi va găsi împlinirea în realizările educaţional-artistice pe care i le oferă o astfel de activitate. Această realitate reclamă o pregătire adecvată a profesorului de muzică în domeniul dirijatului coral, al cântului vocal şi al gestionării repetiţiilor. Din această raţiune în aria curriculară a studenţilor de la specializările Pedagogie muzicală şi Muzică religioasă, disciplina Dirijat cor este obligatorie, de specialitate.

ISBN: 978-606-547-234-1
90 Pagini
Format: B5

Dirijat cor. Suport de curs pentru anul I Pedagogie Muzicală şi Muzică Religioasă

George DUMITRIU

ISBN: 978-606-547-258-7
224 Pagini
Format: B5
Pret: 35 RON

Muzică modernă : stil şi limbaj : curs

Loredana IAȚEȘEN

ISBN: 978-606-547-229-7
168 Pagini
Format: B5
Pret: 25 RON

Timbralitatea vocii feminine grave în travestiul de operă : (repere stilistice, structurale şi interpretative)

Maria MACSIM NICOARĂ
Format: B5

Aspecte ale originalității și creativității în interpretarea muzicală

Luminița ROTARU CONSTANTINOVICI

2014


ISBN: 978-606-547-196-2
64 Pagini
Format: A5
Pret: 15 RON

Muzica românească modernă, între naţional şi universal

Ani BERINDAN

ISBN: 978-606-547-201-3
248 Pagini
Format: A5
Pret: 25 RON

Semantica muzicii : principii fundamentale

Tudor CHIRIAC

ISBN: 978-606-547-173-3
178 Pagini
Format: B5

Compendiu de tehnică vocală

Paula CIOCHINĂ
În 2016 reușim, cu sprijinul colaboratorilor noștri, să edităm cel de-al doilea volum „Botoșani, oraș al muzicii europene”. Publicația este inclusă în cadrul proiectului „Botoșaniul muzical” care, în acest an, beneficiază de sprijinul Primăriei și al Consiliului Local Botoșani.
Asociația culturală Vis de Artist promovează valorile artistice și încurajează tinerii aflați la început de drum. Așa se explică alegerea noastră cu privire la semnatarul prefeței din acest an, dar și din edițiile anterioare.
Șansa ca un tânăr muzician/muzicolog să realizeze prefața unui volum colectiv de studii de specialitate este minimă, de aceea Vis de Artist face posibil un astfel de demers.
În final, doresc să MULȚUMESC tuturor colaboratorilor care susțin acest proiect muzical.
Prof. dr. Cătălina Constantinovici

ISBN: 978-973-8263-57-4
154 Pagini
Format: B5

Botoşani, oraş al muzicii europene

Coordonator: Cătălina CONSTANTINOVICI

ISBN: 978-606-547-206-8
36 Pagini
Format: B5
Pret: 15 RON

Aspecte ale tehnicii de cânt cu aplicaţii asupra idealului vocal puccinian : note de curs

Doina DIMITRIU URSACHE
Cartea semnată de Doina Dimitriu constituie un exemplu tipic de împlinire a unei cercetări în ramura doctoratului profesional, imaginat de iniţiatorii săi din 1999 ca o formă de teoretizare şi fundamentare ştiinţifică a unei experienţe artistice remarcabile. Absolventă a şcolii ieşene de canto, mai întâi solistă a operei locale, Doina Dimitriu a avut şansa unei frumoase cariere internaţionale, experienţă în care partiturile pucciniene au revenit în mod semnificativ, interpretările şlefuindu-se sub îndrumarea unor profesionişti de primă mărime ai baghetei şi teatrului dramatic, precum Riccardo Mutti, Nicola Luisotti, Bruno Bartoletti s.a. Mai mult, cartea reflectă apogeul carierei desfășurate până în prezent, configurat tocmai de interpretarea rolurilor Mimi şi Floria Tosca - aspect ce-i conferă autenticitate.

ISBN: 978-606-547-207-5
198 Pagini
Format: B5
Pret: 25 RON

Valenţe expresive ale vocii de soprană în creaţia puccianiană : Boema şi Tosca

Doina DIMITRIU URSACHE
Exerciţiile propuse fac parte din studiile zilnice menite a-i ajuta pe învăţăcei să-şi dezvolte tehnica instrumentală şi să pătrundă cât mai adânc în tainele acestui dificil instrument – cornul. Ele au fost gândite în scopul rezolvării unor probleme legate de respiraţie, de însuşirea intervalelor ascendente şi descendente, a gamelor cromatice, ascendent, descendent, prin salturi de terţe, cvarte, cvinte, sexte, septime, octave, a gamelor majore şi minore în variantele: naturală, armonică şi melodică, a arpegiilor, toate acestea în diverse formule ritmice, pe un ambitus din ce în ce mai mare, cu atenţie permanentă asupra intonaţiei.

ISBN: 978-606-547-166-5
64 Pagini
Format: A4

Exerciţii zilnice pentru corn

Petrea GÎSCĂ
Textul acestei cărţi, pe care îl publicăm sub titlul „Arhitecturi muzicale”, ce sugerează, chiar prin sine, interferenţa unor domenii de investigaţie aparent diferite: filosofie, estetică, matematică, muzică, constituie de fapt prima parte a unei cercetări anterioare intitulate „Bazele matematice ale poliritmiilor şi metodica rezolvării lor”. El s-a dorit a fi, pe de o parte, un prolegomene pentru aceasta din urmă, întrucât trebuia să justifice apelul la ştiinţa matematicii, prin intermediul căreia am rezolvat problema propusă, pe de altă parte, prezenţa matematicii în domeniul artei muzicale era necesar a fi relevată atât în plan istoric (stând la baza acusticii muzicale şi a diferitelor construcţii modale) cât, mai ales, în elaborarea creaţiei muzicale, aşa cum a fost deja evidenţiată, de o seamă de muzicologi importanţi, în operele unor mari compozitori, începând cu J.S. Bach, şi până în zilele noastre.

ISBN: 978-973-8263-57-4
112 Pagini
Format: A4
Pret: 25 RON

Arhitecturi muzicale

Andrei HRUBARU-ROATĂ
Demersul nostru, atât teoretic, cât şi practic, se doreşte a fi în prelungirea lucrului pe care îl face la clasă profesorul de teoria muzicii, noi corepetitorii1, fiind aceia care îi îndrumăm pe viitorii interpreţi în ultima etapă, înaintea apariţiei pe scenă, sau chiar împreună cu ei, pe podiumul de concert.

ISBN: 978-606-547-198-6
70 Pagini
Format: A4
Pret: 30 RON

O schimbare de paradigmă în gândirea şi execuţia poliritmiilor

Andrei HRUBARU-ROATĂ
Între preocupările subsemnatului de a găsi o bază teoretică, privitoare la execuţia unor poliritmii ce implicau un grad mai mare de dificultate, poliritmii întâlnite în partiturile aduse de studenţi la clasă, s-a înscris şi cercetarea unor lucrări didactice din biblioteca Universităţii, între care „Studiul solfegiului cu ajutorul calculatorului”1 de Alexandru Hrubaru mi-a atras atenţia în mod special. Deşi nu îşi propunea ca scop principal problematica poliritmiei, din scurta prefaţă a volumului am constatat că aceasta reprezenta una dintre multe alte obiective urmărite de autor. În privinţa ei, susţinerea teoretică nu depăşea nivelul aritmeticii elementare, implicând divizibilitatea şi cel mai mic multiplu comun. Şi, întrucât, spre marea mea bucurie, tocmai sfârşisem lectura a două cărţi de excepţie semnate de astrofizicianul Mario Livio, intitulate: „Secţiunea de aur – Povestea lui phi, cel mai uimitor număr” şi „Ecuaţia care n-a putut fi rezolvată”, prin care mă familiarizasem întrucâtva cu structura algebrică a grupului, am avut instantaneu revelaţia faptului că acest concept matematic ar putea fi singurul care să fundamenteze problematica complicată a execuţiei poliritmiilor. Schimbarea de paradigmă pe care însă o aduce pentru prima oară teoria noastră s-a produs abia atunci când am înţeles că subdiviziunile obţinute prin cel mai mic multiplu comun numărate printr-o serie de durate consecutive, cum se proceda în mod tradiţional: u-na, do-uă, dacă timpul era împărţit în două, sau u-una-a, do-o-uă-ă, dacă timpul era împărţit în patru, este impracticabilă când este vorba de un număr mai mare de subdiviziuni, şi că aceasta trebuie înlocuită cu numărarea accentelor, adică a momentelor de atac, care, ca şi punctele în geometrie, nu au dimensiune, ele fiind numărate în conformitate cu un cod prin care denumirea numerelor naturale este redusă, în mod constant, la o singură silabă.

ISBN: 978-606-547-199-3
164 Pagini
Format: A4
Pret: 30 RON

Probleme de poliritmie : solfegii cu acompaniament de pian

Andrei HRUBARU-ROATĂ, Alexandru HRUBARU

ISBN: 978-606-547-225-9
286 Pagini
Format: B5
Pret: 30 RON

Opera expresionistă în limba germană

Loredana Iaţeşen

ISBN: 978-606-547-135-1
182 Pagini
Format: A5
Pret: 15 RON

Atelier dirijoral. Vol. 2. : Teoria tehnicii dirijorale

Leonard DUMITRIU
Volumul de față este rezultatul cercetării doctorale a autorului, o investigație ce alătură domeniile muzicologie și management, în spiritul unui studiu interdisciplinar, subsumat managementului muzical. Parteneriatul între instituțiile care au fundamentat demersul științific - Facultatea de Economie și Administrarea afacerilor din cadrul Universității “Al.I.Cuza” și Facultatea de Interpretare, Compoziție și Studii muzicale teoretice de la Universitatea de Arte „George Enescu” a asigurat debutul promițător al unei noi arii de cunoaștere, de real interes în viața artistică.

ISBN: 978-606-547-227-3
414 Pagini
Format: B5
Pret: 40 RON

Festivalul muzicii românești: istorie, receptare critică și management

Florin LUCHIAN
Concertino pentru flaut, oboi şi fagot a fost compus de Viorel Munteanu în anul 1986 şi a fost dedicat formaţiei „Syrinx”. Lucrarea este alcătuită din patru părţi distincte: Fantasia (Larghetto rubato, meditativo), Capriccio (Animato), Ballata (Adagio – rubato) şi Rondo – Toccata (Allegro).
Prima parte are ca motto versuri din Eu nu strivesc corola de minuni a lumii, iar partea a III-a, ultima strofă din poezia Fântânile (care în ediţia George Gană apare sub titlul Sapă frate, sapă, sapă). Autorul propune pentru interpretare soluţia enunţării de către voce a motto-urilor.
Compozitorul nu face apel la versurile lui Blaga în mod convenţional. Semnificaţia folosirii celor două motto-uri este profundă şi vizează profesiunea de credinţă a autorului. El nu modifică bogăţiile intrinseci ale muzicii populare, ale ethos-ului românesc, ci caută, prin sondarea zonelor de spiritualitate autentică, să sporească expresia acestora. Doar prin recursul la tradiţie se mai pot găsi noi izvoare, doar astfel putem pătrunde „la curţile dorului” nostru veşnic neostoit.

ISBN: 978-606-547-183-2
88 Pagini
Format: A4
Pret: 20 RON

Concertino pentru flaut, oboi și fagot

Viorel MUNTEANU
Ballata pentru fagot solo este, de asemenea, o capodoperă; iată impresiile lui Mihai Boboescu, câștigătorul Concursului Internațional de Interpretare de la Iași (decembrie 2013): Lucrarea, pe care am avut onoarea să o interpretez – primind premiul compozitorului Viorel Munteanu -, am înțeles-o ca fiind o expresie pură, ce șoptește în smerită taină, fiorul intim care străbate existența noastră din vremuri imemoriale: o icoană a durerii, transfigurată prin joc, o nestemată românească de mare preț în cununa universală a creațiilor pentru fagot.

ISBN: 978-606-547-186-3
16 Pagini
Format: A4
Pret: 15 RON

Fără cuvinte și Ballata

Viorel MUNTEANU
Ne aflăm de faţă cu Şapte poeme pentru soprană, flaut, oboi, fagot şi pian ce poartă titlul Întoarceri la Blaga, în care autorul muzicii înveşmântează sonor poemele în versuri Autoportret, Dar munţii-unde-s?, Lumina de ieri, Ioan se sfâşie în pustie, Visătorul, Cântecul obârşiei şi Vreau să joc. Denumirea dezvăluie faptul că Maestrul Viorel Munteanu a mai avut experienţe componistice legate de spiritualitatea blagiană, o listă a opusurilor care alcătuiesc aşa numitul ciclu de lucrări Omagiu lui Lucian Blaga fiindu-ne înfăţişată în primele pagini ale partiturii. Nu ne preocupă aici studierea întregului arc muzical de inspiraţie blagiană pe care Viorel Munteanu îl desfăşoară de mai bine de 40 de ani, ci numai poemele din Întoarceri la Blaga.

ISBN: 978-606-547-189-4
60 Pagini
Format: A4
Pret: 20 RON

Întoarceri la Blaga: şapte poeme pentru soprană, flaut, oboi, fagot și pian

Viorel MUNTEANU
Nu este de mirare că Viorel Munteanu a ales ca obiect al subiectului temei sale cu variaţiuni, colinda, gen fundamental al folclorului românesc, locul în care se întâlnesc discret sacrul cu profanul, realul cu fantasticul, epicul cu dramaticul şi liricul.
Şase sunete (un hexacord major) i-au trebuit autorului anonim să creeze o expresie melodică mirifică prin care parcă am sentimentul, nu ştiu de ce, că întrezăresc umbra lui Mozart. Este o muzică a candorii, plină de sensuri, suficientă sieşi prin puritatea intonaţională şi ritmică, o muzică absolut contaminantă. Se explică astfel de ce Béla Bartók a ţinut să o culeagă iar Viorel Munteanu a ştiut să o aleagă.

ISBN: 978-606-547-184-9
60 Pagini
Format: A4
Pret: 20 RON

Ipostaze şi Invocaţii

Viorel MUNTEANU
Piesa a fost croită dintr-o sclipire, în 2011, când printr-un stupid accident de motocicletă s-a prăpădit tânărul și talentatul violonist Adrian Berescu, din Cvartetul „Ad libitum”.
În noiembrie (același an) renumitul violonist Remus Azoiței a susținut un recital dedicat memoriei prietenului său Adrian, în sala „Eduard Caudella” a Universității de Arte „George Enescu”, proaspăt inaugurată. Atunci, în calitate de Rector, i-am înmânat Domnului Tudor Berescu, tatăl violonistului, medalia de aur - post mortem - , conferită în semn de prețuire pentru fiul său Adrian, absolvent de marcă al Universității. În această atmosferă, Remus Azoiței mi-a „comandat” o lucrare de vioară solo în memoria lui Adrian Berescu, pe care ar dori să o includă „printre pisele de bis si în reperoriul studenților” săi de la Academia Regală de Muzică din Londra. Acceptând, eram deja apăsat de întrebări: virtuozitate sau expresie? Și un prim răspuns a venit, cum spuneam, dintr-o sclipire, făcând melograma ADRIAN BERESCU, adică sunetele: la-re-la-la; si bemol-mi-mi bemol-do (re). Elaborarea ideii muzicale pe aceste sunete (cu includerea lor și pe verticală), la care se adaugă doar transpunerea unor microstructuri, m-au dus la cucerirea totalului cromatic (parcă simțeam cum Adrian își scria piesa) și, mai mult, în această zămislire adia ceva și din Ciaccona de Bach. M-am decis însă să nu scriu o piesă după forma academică ci un lanț de variațiuni prin care să am toată libertatea tehnică, impunând doar expresia. Doream să surprind expresivitatea instrumentală și cea a interpretului (care respiră, urmărește frazarea, se mișcă pe podium etc.), totul însă fară ostentație, abia perceptibil, într-un plan secundar, facând parte dintr-o partitura nescrisă, ca un contrapunct liber la cele notate în momentele de culminație.
Dupa studiul piesei, înțelegandu-mă întocmai, Remus mi-a propus ca pe un segment de maximă interiorizare, pe portamentele din cantilenă sa fie rostit numele Adrian, ceea ce mi-a placut foarte mult.
Dezvoltarea melodico-armonică și concepția ritmică sunt ușor de descoperit, deși avem o tehnică destul de complexă și uneori pare ascunsă. Mai interesantă mi se pare însa expresivitatea, care trece dincolo de scheme, cum se leagă totul într-un firesc pe care-l caut mereu și, din când în când, parcă mi se și arată. Sper ca muzica să fie convingătoare.

ISBN: 978-606-547-185-6
8 Pagini
Format: A4
Pret: 15 RON

Lamento

Viorel MUNTEANU
Muzica lui Viorel Munteanu însă a prins exact acea stare emoțională proprie poeziei lui Blaga. Sursa emoțională a poeziei lui Lucian Blaga s-a contopit cu inspirația compozitorului. Muzica compozitorului Viorel Munteanu a prins sursa emoțională a poetului Blaga.

ISBN: 978-606-547-190-0
36 Pagini
Format: A4
Pret: 15 RON

Trei poeme din ciclul „Întoarceri la Blaga": Cântecul obârșiei, Visătorul, Vreau să joc ! - pentru soprană, clarinet, fagot şi pian

Viorel MUNTEANU

ISBN: 978-606-547-212-9
48 Pagini
Format: A4

Compoziții pentru orchestră

Sebastian VÎRTOSU

ISBN: 978-606-547-108-5
406 Pagini
Format: B5
Pret: 30 RON

Cvartetul de coarde in creația lui Dmitri Șostakovici

Sebastian VÎRTOSU

ISBN: 978-606-547-211-2
256 Pagini
Format: B5
Pret: 25 RON

Dimitrie Cantemir. Cartea științei muzicii. Ediție critică

Sebastian VÎRTOSU, Eugenia POPESCU-JUDETZ

ISBN: 978-606-547-14-1

Piese pentru orchestră

Sebastian VÎRTOSU

ISBN: 978-606-547-278-5
168 Pagini
Format: B5
Pret: 30 RON

Tehnica intonației în cvartetul de coarde

Sebastian VÎRTOSU

ISBN: 978-606-547-130-6
112 Pagini
Format: A4
Pret: 25 RON

Transcripții și orchestrații

Sebastian VÎRTOSU
Lectura acestei cărţi-document ni-l relevă pe Maestru ca pe un autentic luptător în plan social si politic, exprimându-si adversitatea faţă de regimurile totalitare, considerându-le ca fiind criminale, fie că e vorba de fascism, fie că e vorba de comunism.
Dincolo de aceste consemnări extrem de consistente si de relevante, figura Maestrului pare că ne transmite un mesaj al Divinităţii, în care ni se spune că muzica este singurul drum spre frumuseţe si bunătate.

ISBN: 978-606-547-182-5
254 Pagini
Format: B5
Pret: 25 RON

A trăi muzica: o poveste autobiografică

Roman VLAD

ISBN: 978-606-547-210-5
92 Pagini
Format: A4

Aranjamente solo și camerale pentru chitară

Corneliu George Voicescu

2013

De fiecare dată când ascultăm muzica lui Romeo Cozma, fie compusă în sfera jazzului, ori în alte genuri de divertisment, fie academice, unde apelul la intonaţii jazzistice sau din zona folclorului imaginar nu lipsesc, ne gândim invariabil la capacitatea lui deosebită de improvizator, la simţul lui ritmico-melodic accentuat şi, de ce nu, la bucuria de construcţie a unor teme accesibile, antrenante, de efect şi cu efect imediat asupra publicului. Ei bine, întrebarea firească este: de unde vine această pasiune de a compune, de a interpreta sau improviza, de a scrie muzică şi despre muzică pentru toate categoriile de auditori?
Consider că totul a început mai demult, odată cu studiile de compoziţie realizate în cadrul Conservatorului, unde Romeo Cozma a avut şansa să studieze cu personalităţi în domeniu, precum Anton Zeman şi Vasile Spătărelu,Sabin Pautza care, după opinia lui, i-au deschis porţile marii muzici.

ISBN: 978-606-547-161-0
44 Pagini
Format: A4
Pret: 15 RON

Fantezie pentru cvartet de clarinete

Romeo COZMA

ISBN: 978-606-547-156-6
96 Pagini
Format: A4
Pret: 20 RON

Curs de iniţiere vocală-canto

Mihaela Loredana GÂRLEA
Ființa umană, datorită structurii ei psiho-somatice, și-a consumat dintotdeauna destinul între cer și pământ, între aspirațiile sale metafizice și împlinirea ei terestră. Expresia desăvârșită a vocației sale spirituale o constituie cultul divin, rod al trăirilor interioare. în cadrul cultului, gestul ritual a fost mereu însoțit atât de cuvântul rostit cât și de cel cântat.
Poporul român, popor creștin de limbă latină și cultură religioasă bizantină, a avut permanent vie conștiința prezenței sacrului, pe care a experimentat-o la serviciile religioase ortodoxe, concelebrând - alături de preot - prin participarea la dialogul liturgic și îndeosebi prin receptarea cântărilor bisericești. Făcând, în mod intuitiv, distincția dintre sacru și profan, poporul nostru a știut să-și exprime bucuria sau să-și confeseze tristețea prin muzica profană a așa-numitelor cântece de lume și, totodată, să se resemneze, reculeagă sau să se mângâie ascultând și chiar îngânând frânturi de cânt liturgic.

ISBN: 978-606-547-160-3
310 Pagini
Format: B5
Pret: 30 RON

Cântul liturgic ortodox în creația corală a compozitorilor

George DUMITRIU
Cititorul acestor rânduri îşi poate pune, cu deplin temei, măcar două întrebări: era necesară apariţia unui „nou” manual, tratat, curs (spuneţi-i oricum doriţi) de Armonie? Mai este ceva „inedit” de spus în acest domeniu teoretic al muzicii, vechi de secole?
Răspunsul la cea de a doua întrebare este simplu şi obiectiv: nu credem că cineva (cu atât mai puţin autorul manualului de faţă) mai poate astăzi aduce „plusvaloare” teoretică acestui teritoriu muzical. Au făcut-o mari înaintaşi, muzicieni de renume, începând cu secolul al XVII-lea, astfel că „noutăţile” la nivel teoretic s-au epuizat.

ISBN: 978-606-547-171-9
350 Pagini
Format: B5
Pret: 30 RON

Armonie : fundamente teoretice şi practice

Leonard DUMITRIU
Lucrarea de faţă reprezintă, în egală măsură, o concluzie, dar şi un început pentru autorul ei. La data scrierii acestor pagini (primăvara anului 2013), cel ce vi se adresează are o experienţă de aproape 27 de ani, ca dirijor a sute de spectacole (premiere şi reluări) de operă, operetă, balet, numeroase gale de operă şi concerte simfonice, din care 26 de ani s-au petrecut ca dirijor angajat al Operei Naţionale Române din Iaşi. Începând cu anul 1986, am colaborat cu toţii soliştii vocali ai Operei, cu numeroşi invitaţi de prestigiu, români şi străini, cu artişti instrumentişti de înaltă valoare profesională, în spectacole şi concerte dirijate în calitate de invitat al instituţiilor muzicale din ţară şi străinătate, manifestări artistice oglindite de cronicile în care numele nostru este amintit.

ISBN: 978-606-547-135-1
148 Pagini
Format: A5
Pret: 15 RON

Atelier dirijoral - Vol. 1. : Lucrări de Schubert şi Schumann în alcătuirea unui program simfonic : posibile interpretări dirijorale.

Leonard DUMITRIU
Referindu-se la cultură, filosoful Karl Jaspers afirma că aceasta este o „formă de viaţă ce se bazează pe disciplina gândirii şi se exercită în domeniul unei cunoaşteri în care domneşte ordinea”. Muzica – expresie superioară a spiritului uman – urmează, la rândul ei, aceleaşi rigori de construcţie şi structură, ceea ce o recomandă din plin pentru a fi cercetată întru înţelegere profundă şi interpretare sensibilă.
Disciplina Teoria muzicii – Solfegiu – Dicteu reprezintă domeniul formativ esenţial în devenirea unui muzician, garantând fundamentarea ştiinţifică a cunoştinţelor, deprinderilor şi priceperilor, dezvoltând complexe structuri cognitive ale gândirii muzicale, proliferând, cu alte cuvinte, un întreg complex hermeneutic de explorare a fenomenului muzical.

ISBN: 978-606-547-116-0
138 Pagini
Format: B5
Pret: 25 RON

Teoria muzicii în teste şi chestionare

Luminița DUȚICĂ

ISBN: 978-606-547-103-0
96 Pagini
Format: B5

Ghid bibliografic al revistei Muzica - anii 2000-2012

Dalia Simona RUSU-PERSIC
Piesa Ceasul, pentru vioară şi pian, s-a ivit dintr-un inedit şi rodnic dialog muzical al profesorilor Chiril Paraschiv (vioară) şi Aurelia Simion (pian). Inspirîndu-se din creaţia populară cei doi autori ne propun o miniatură muzicală menită să îmbogăţească repertoriul violonistic dedicat elevilor din învăţământul gimnazial, clasele VI-VIII.
Textul muzical al lucrării tratează particularizat mijloacele tehnico-expresive la nivelul diverşilor parametrii sonori: procedeele de atac ale corzilor, articulaţia, ornamentaţia, vibrato-ul, nuanţarea dinamicii şi agogicii.
Aşadar, piesa Ceasul oferă un util material de studiu prin care instrumentistul violonist în formare îşi poate diversifica şi dezvolta mijloacele tehnico-interpretative.

ISBN: 978-606-547-115-3
16 Pagini
Format: A4
Pret: 10 RON

Ceasul - Pentru vioară și pian

Chiril PARASCHIV, Aurelia SIMION

ISBN: 979-606-547-105-4
78 Pagini
Format: A4

Aranjamente pentru soprană, flaut și chitară

Corneliu George VOICESCU

ISBN: 978-606-547-104-7
32 Pagini
Format: A4

Arpegii și game pentru chitară

Corneliu George VOICESCU

ISBN: 978-606-547-143-6
184 Pagini
Format: A4

Chitara... de la folclorul copiilor la Evergreens

Corneliu George VOICESCU

ISBN: 978-606-547-106-1
60 Pagini
Format: A4

Patru suite pentru chitară transcrise de la laută

Corneliu George VOICESCU
Prezentul volum al domnului Corneliu George Voicescu, „Lucrări originale şi transcrieri instrumentale”, apărut la Editura Artes din Iaşi, propune o selecţie repertorială diversă, ce cuprinde compoziţii proprii şi transcrieri instrumentale pentru chitară sau ansambluri muzicale camerale. Recomandăm cu mult entuziasm această apariţie editorială, realizată cu profesionalism şi dăruire, ce este adresată atât elevilor sau studenţilor, cât şi profesorilor pasionaţi de chitară şi iubitori de muzică !

ISBN: 978-606-547-094-1
114 Pagini
Format: A4

Lucrări originale și transcrieri instrumentale

Corneliu George VOICESCU

2012

De la Tiras pân’ la Tissa cuprinde folclor din toate zonele de grai şi cântec românesc, începând cu valea Tirasului (numele dacic al Nistrului), şi terminând cu Crişurile Bihorului. Lucrarea are o concepţie cât se poate de explicită: Dragostea în mediul contemporan românesc, despărţirea celor doi (în căutarea mijloacelor pentru supravieţuire), reîntâlnirea lor, constituirea familiei şi zămislirea unui prunc ce le asigură continuitatea spre veşnicie. Dramaturgia succedării părţilor este determinată de logica acestei concepţii ideatice, momentul înfiripării dragostei rămânând în „preistoria” evenimentelor.

ISBN: 978-606-547-083-5
158 Pagini
Format: A4
Pret: 40 RON

De la Tiras pân' la Tissa

Tudor CHIRIAC

ISBN: 978-606-547-074-3
228 Pagini
Format: B5
Pret: 20 RON

Teodor T. Burada : un întemeietor

Mihail COZMEI
Paginile care urmează sunt în fond, o invitaţie la lecturi hermeneutice, în special ale partiturilor din perioadele botezate „clasică” şi „romantică” ale istoriei muzicii, în perspectiva unor exegeze.
Aceste gînduri pot fi considerate exerciții de peratologie muzicală, altfel spus, ele încearcă să identifice limitele între care poate fi înţeleasă astăzi, libertatea necesară oricărei interpretări a muzicii.
Un posibil subtitlu al acestei ,,culegeri” de gînduri ar fi, dacă nu ar păcătui prin redundanţă: „Prolegomene la o (nouă) propedeutică a muzicii”, sau, pentru a-l cita pe Gabriel Liiceanu, „O fenomenologie a profunzimii întreprinsă din perspectiva suprafeţei”. Sunt gînduri despre lungul și anevoiosul drum al sunetului către muzică.

ISBN: 978-606-547-089-7
200 Pagini
Format: B5
Pret: 20 RON

Gînduri despre muzică

Remus GEORGESCU
Prezenta lucrare se vrea a fi un îndrumător pentru tinerii învăţători, sau alte persoane care predau Educaţia muzicală în şcoala primară, care iubesc muzica, practicarea ei, şi care vor să transmită şi celor mici dragostea pentru frumos, pentru cântatul individual, în grup, pentru acei care vor să pună bazele unei formaţii corale la nivelul claselor primare, în şcoala unde-şi desfăşoară activitatea

ISBN: 978-606-547-080-4
212 Pagini
Format: A4
Pret: 30 RON

Muzică vocală în şcoala primară

Ilie HRUBARU
Lucrarea cu caracter didactic Contrapunctul instrumental al Barocului este realizată pentru a facilita asimilarea acestei materii de către studenții instituțiilor de învățământ superior muzical, reprezentând o sinteză a principalelor informații necesare înțelegerii problemelor aferente.
Fiecare dintre capitole este organizat în două secțiuni, una ce se axează pe prezentarea teoretică, și o alta ce conține aplicațiile și temele aferente.
Toate aceste aplicații practice au rolul de a stimula creativitatea și de a ajuta la înțelegerea manierei de realizare a sonorităților unei epoci muzicale fascinante, în care procesul de creație însemna o remarcabilă împletire a organizării structurilor muzicale cu profunzimea trăirilor.
De aceea, fiecare temă, oricât de simplă ar părea, trebuie să fie tratată ca un exercițiu de creație, în dorința de a evita simple construcții sonore lipsite de substanță, a căror singură calitate să fie aceea a urmăririi și respectării unor reguli.

ISBN: 978-606-547-088-0
114 Pagini
Format: B5
Pret: 11 RON

Contrapunctul instrumental al barocului

Ciprian ION
Sonata pentru pian de Cătălin Creţu a fost compusă în anul 1998 şi este prima lucrare în acest gen a autorului. Ea se arcuieşte în două părţi contrastante, complementare. Limbajul muzical utilizat este unul tono-modal cu puternice influenţe prokofieviene, şostakoviciene si bartókiene, armonia prezentând accente polimodale consistente, materialul sonor coagulându-se în forme tradiţionale (prima parte – sonată), sau hibrid (partea a doua având caracteristici de lied, rondo şi temă cu variaţiuni).

ISBN: 978-606-547-075-0
68 Pagini
Format: A4
Pret: 15 RON

Sonate pentru pian

Ciprian ION, Cătălin CREȚU, Tudor FERARU
Ne aflăm în faţa unei lucrări vocal-simfonice structurate în cinci părţi. O lucrare pentru orchestră amplă şi solist: Tenor sau Soprană (la libera alegere). Lucrarea are la bază, precum ne iese în evidenţă deja din titlul lucrării, versurile din ciclul omonim de Lucian Blaga (scris în 1919). Compozitorul a ales din acest ciclu doar cinci poeme (într-o ordine proprie) pentru a le pune pe muzică, de aici rezultând şi structura în cinci părţi. Cele cinci poeme, respectiv titlurile celor cinci părţi (în ordinea aleasă de compozitor) sunt următoarele: I. Dorul, II. Vei plânge mult ori vei zâmbi, III. Linişte, IV. Din părul tău şi V. Eu nu strivesc corola de minuni a lumii.

ISBN: 978-606-547-092-7
88 Pagini
Format: B4
Pret: 25 RON

Poemele luminii : (versuri de Lucian Blaga)

Viorel MUNTEANU
La prima interpretare publică a acestei compoziţii destinate orchestrei de coarde şi corului bărbătesc, auditoriul aflat în sala Filarmonicii „Moldova“ a exultat la impresia meandrelor pluri-melodice, la ecourile cântării de strană, interzisă patru decenii din voinţa dogmei materialiste, dar menţinută „sub acoperire“, precum aici, cu mijloace componistice moderne. Întrucât Viorel Munteanu se făcuse cunoscut mai cu seamă drept vrednic continuator al tradiţiei corale ieşene, Glasurile Putnei a revelat pregnant harul său şi în genurile vocal-simfonice, sau pur instrumentale, ce fusese manifestat anterior prin Rezonanţe I (1976), piesă pentru orchestră dedicată lui George Enescu şi prin Passacaglia (1979),lucrări, de asemenea, aderente la public. Au urmat Poemele luminii (1982), lieduri pentru tenor/soprană şi orchestră, pe versuri de Lucian Blaga, plăsmuire care dă varietate desfăşurării poetic-muzicale învăluite de aceeaşi „melancolică visare“.

ISBN: 978-606-547-093-4
84 Pagini
Format: B5
Pret: 25 RON

Ştefan cel Mare - poem cantată : (versuri de Ion Chiriac)

Viorel MUNTEANU

ISBN: 978-606-547-076-7
136 Pagini
Format: A5

Daca era miercuri, era muzică

Mihaela SPIRIDON

ISBN: 978-606-547-085-9
154 Pagini
Format: B5

Sonatele pentru pian de Franz Schubert. Continuitate şi înnoire

Brîndușa Mirela TUDOR

2011

Materialul cuprins în acest volum vizează un stadiu avansat de cromatizare tonală, autoarea uzând de o intervalică de tip unghiular, combinată cel mai adesea cu o mare densitate ritmică pe unitatea de timp-etalon. De asemenea, promovează o anumită strategie de juxtapunere a formulelor excepţionale cu cele normale, ceea ce induce o implicită alternare a categoriilor de ritm binar şi ternar. Se pot observa numeroase procedee de dezvoltare a ritmului muzical, precum: suprimarea, cumularea (simetrică şi asimetrică), anacruza, inversarea, secvenţarea etc.
Structura logică a traseelor intonaţionale şi ritmice conduce la rezolvarea cu succes a problematicii propuse, elevii atingând un nivel superior de înţelegere, memorare şi scriere a unui text muzical de mare complexitate.

ISBN: 978-606-547-042-2
58 Pagini
Format: A5
Pret: 25 RON

Dictări - Solfegii

Iulia BUCESCU
Gabriel Bulancea este absolvent al Facultăţii de Interpretare Muzicală din cadrul Universităţii de Arte „G. Enescu” din Iaşi, promoţia 1998. Actualmente este conferenţiar la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi unde predă cursuri şi seminarii la discipline din aria curriculară arte.
A publicat eseuri, articole şi studii în reviste de specialitate (Analele Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, D.P.P.D. – Psihologie şi ştiinţele educaţiei, Revista Artes din Iaşi, Analele Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, Filosofie – Alētheia, Dominus, Filomusica, Recent Advances in Acoustics & Music etc).
În calitate de interpret, a realizat numeroase recitaluri şi emisiuni TV.
În 2006 absolvă doctoratul la Iaşi în specializarea muzicologie, despre „Gândirea creatoare şi estetică a lui Claude Debussy”, iar în 2010 obţine diplomă de master în filosofie cu dizertaţia „Insurgenţa esteticului – conflict şi paradigmă în istoria artei”.

ISBN: 978-606-547-053-8
208 Pagini
Format: A5
Pret: 25 RON

Muss es sein : crochiuri estetice

Gabriel BULANCEA
Prin aceste Trei Cântece, scrise în 1984, mi-am propus să pătrund mai mult în spiritualitatea românească, explorând atât lirica de inspiraţie autohtonă a lui Ioan Alexandru, cât şi materia muzicală în caracter popular românesc.
Compoziţii miniaturale vocal-instrumentale, Cântecele fac parte din sfera genului cameral al muzicii de lied, impusă în muzică mai ales prin creaţia compozitorilor germani, Schubert, Beethoven, Schumann, Mendelssohn, Brahms şi alţii.

ISBN: 978-606-547-038-5
36 Pagini
Format: A4
Pret: 15 RON

3 Cântece pentru tenor şi pian pe versuri de Ioan Alexandru

Teodor CACIORA
Pianul – acest instrument-orchestră m-a fascinat întotdeauna, atât din practica instrumentală, cât mai ales apropiindu-mă de el prin creaţie. Am descoperit marile posibilităţi de exprimare şi multiplele valenţe expresive ale pianului în creaţiile marilor compozitori preclasici, clasici, romantici şi moderni.
Începând cu cele mai pure melodii, continuând cu polifoniile cele mai elaborate ale barocului, până la structurile omofonice şi polifonice ale clasicismului şi romantismului, toate acestea, coroborate cu tuşeul sau tehnica pianistică, fac din acest instrument - pianul - un mijloc de exprimare a celor mai bogate sentimente umane.

ISBN: 978-606-547-039-2
28 Pagini
Format: A4
Pret: 15 RON

4 Miniaturi pentru pian ; 3 Invenţiuni pentru pian

Teodor CACIORA
Originile poemului simfonic pot fi văzute deja la Vivaldi (Anotimpurile) sau Beethoven (Egmont, Coriolan, Leonora). Uverturile de concert ale lui Berlioz sau Mendelssohn pot fi considerate prototipuri ale viitoarelor poeme simfonice ale lui Liszt în care, mai mult sau mai puţin explicit, la baza lucrărilor stă un program narativ, ilustrativ, literar sau dramatic.
Compozitorii romantici ai şcolilor naţionale şi-au exprimat sentimentele lor faţă de istoria ţării lor sau de dragoste faţă de natură, teme descriptive, picturale, evenimente, ficţiuni sau portrete evocative, în tipare muzicale orchestrale libere, dând cu generozitate frâu liber imaginaţiei şi inspiraţiei muzicale.

ISBN: 978-606-547-037-8
88 Pagini
Format: A4
Pret: 20 RON

Amintiri din copilărie : poem simfonic

Teodor CACIORA

ISBN: 978-606-547-058-3
84 Pagini
Format: A4
Pret: 20 RON

Aranjamente corale

Teodor CACIORA

ISBN: 978-606-547-036-1
168 Pagini
Format: B5
Pret: 20 RON

Concepte componistice şi interpretări moderne . O viziune asupra propriei creaţii şi activităţi interpretative

Teodor CACIORA

ISBN: 978-606-547-059-0
48 Pagini
Format: A4
Pret: 20 RON

Lucrări corale

Teodor CACIORA
Ca orientare artistică, pe lângă fondul clasic al pregătirii mele, am descoperit o atracţie deosebită spre tendinţele expresioniste, post-moderne sau neo-clasice ale sec. XX (Stravinski, Bartók, Şostakovici).
Peste acestea în universul meu sonor s-au suprapus influenţele folclorice româneşti, mai ales la contactul cu lucrările lui George Enescu, sau cu gândirea analitică a compozitorilor noştri, Vieru, Niculescu, Stroe, Bentoiu, Berger etc.
În organizarea muzicală a lucrărilor simfonice mi-am propus în general un material modal la care am aplicat, pe baza principiului variaţional, suprapuneri, intersecţii sau succesiuni ale categoriilor sintactice, omofonia, polifonia şi, îndeosebi, noua şi atractiva organizare sintactică, eterofonia.
Scrisă în 1983, lucrarea „Rezonanţe“ pentru orchestră valorifică posibilităţile expresive ale unor intonaţii arhaice din folclor, pornind de la o scară muzicală proprie dispusă pe două partiţii, tetracord mărit şi pentacord micşorat, cu consecinţe pe plan melodic şi armonic.

ISBN: 978-606-547-040-8
40 Pagini
Format: A4
Pret: 15 RON

Rezonanţe pentru orchestră

Teodor CACIORA
Ca formă de organizare sonoră, tematică şi de structură, importanţa Sonatei clasice în muzică poate fi comparată cu Fuga barocă. Ideile tematice contrastante cu semnificaţii diferite pe plan tonal, exprimând idei şi sentimente contrare, schimbări de tempo, supuse toate unui travaliu tematic dezvoltător, motivic şi ritmic, revenirea ş i reconcilierea tonală a temelor sunt numai câteva principii care stau la baza sonatei ca formă superioară de creaţie clasică ce şi-a păstrat valoarea până astăzi.
În momentul creaţiei Sonatei pentru violoncel şi pian (1981), mi-am propus să urmez principiile clasice atât ale Sonatei ca gen (I - Allegro, II – Andante, III - Allegro assai-Rondo), cât şi Sonata ca formă de construcţie şi structură a primei părţi, I - Allegro. Pe acest tipar sunt croite temele, urmărind tot travaliul cerut de forma de sonată, doar că diferă materialul sonor, uneori modal, neo-clasic, alteori expresionist.

ISBN: 978-973-8271-97-5
80 Pagini
Format: A4
Pret: 20 RON

Sonata pentru violoncel şi pian

Teodor CACIORA
Pământul, istoria şi limba sunt, în esenţă, cei trei piloni pe care se ţine neamul. Această maximă a celui mai reprezentativ scriitor din stânga Prutului, Ion Druţă, face trimitere nu numai la contextul socio-cultural în care a fost concepută Dacofonia Nr. 1, ci şi la supraconcepţia ei ideatică: imaginile muzicale ale Dacofoniei ţin de etosul, eposul şi panteismul muzical ale acestui pământ.
Dramaturgia muzicală a Dacofoniei Nr. 1 este determinată de prezenţa unui leitmotiv ce străbate întreaga formă într-o continuă devenire, constituindu-se ca temă de abia în final; este un proces temporal diametral opus conceptului occidental de temporalitate muzicală.

ISBN: 978-606-547-044-6
84 Pagini
Format: A4
Pret: 30 RON

Dacofonia nr. 1

Tudor CHIRIAC

ISBN: 978-606-547-052-1
340 Pagini
Format: B5

Folcloristul şi bizantinologul preot dr. Florin Bucescu - 75 de ani

Zamfira Irina DĂNILĂ

ISBN: 978-606-547-055-2
280 Pagini
Format: B5
Pret: 25 RON

Ludwig van Beethoven : ultimele cvartete : viziuni inovatoare

Anton DIACONU
Alegerea subiectului de față are la bază o dublă motivație: pe de o parte, muzica de această factură este relativ puțin cunoscută și mai ales practicată la noi în țară. Pe de altă parte, dintre cele trei ipostaze concertante, camerale și fără acompaniament a literaturii dedicate flautului până în prezent, am considerat ultima variantă ca fiind ce mai reprezentativă din punct de vedere al potențării calităților tehnice, expresive și, de ce nu, a imaginației intepretului.
De-asemenea, această carte se dorește a fi un îndemn ferm pentru tinerii flautiști spre a descoperi universul sonor extrem de pitoresc din spatele portativelor aparent insurmontabile ca nivel de comprehensiune artistică. Volumul este adresat deopotrivă și formatorilor de viitori virtuozi instrumentiști, ce pot astfel cunoaște noi puncte de vedere, poate dintre cele mai inedite.

ISBN: 978-606-547-047-7
250 Pagini
Format: B5
Pret: 20 RON

Muzica pentru flaut fara acompaniament în creatia contemporană romaneasca

Călin FĂRCĂȘEL

ISBN: 978-606-547-046-0

File de cronică muzicală III (1987 - 1995)

Liliana GHERMAN
Consacrată de tradiţia muzicală clasico-romantică, sonata a cunoscut în perioadele stilistice ulterioare metamorfoze structurale şi semantice dintre cele mai fascinante. Dar obsedantul maraton al schimbărilor din muzica secolului XX, cu mutaţii radicale pe toate palierele limbajului, a grăbit abrogarea unor legităţi fundamentale în edificarea genului şi formei, rezultatul fiind un complex de ipostaze derivate, definibile doar în contextul stilisticii extrem-individualizate a fiecărui compozitor.
Această perspectivă plurivalentă s-a constituit în argument esenţial pentru autorul prezentei cărţi care, orientându-se după coordonate analitice şi sintetic-interpretative, şi-a propus realizarea unei viziuni panoramice asupra genului şi formei de sonată în muzica pentru oboi a secolului XX.

ISBN: 978-973-8263-57-4
324 Pagini
Format: B5
Pret: 30 RON

Sonata pentru oboi în muzica universală a secolului XX

Ilie GOROVEI
Cântul coral a fost şi trebuie să rămână demersul esenţial, polarizator al educaţiei muzicale, fenomenul apt să modeleze în mod armonios personalitatea copilului. Pentru Ilie Hrubaru această realitate reprezintă o adevărată profesiune de credinţă, împlinită cu har şi ştiinţă, cu sensibilitate şi infinit devotament.
Ne aflăm în faţa unei contribuţii de excepţie, care parcurge întreaga filieră a devenirii unui ansamblu coral, de la debut până la consacrare. Pentru autor, însă, performanţa nu reprezintă un obiectiv în sine, ea se instalează treptat, în mod necesar şi firesc, în lumina germinativă a bucuriei de a face muzică, a plăcerii de a cânta, a satisfacţiei de a interpreta un repertoriu cât mai divers şi mai complex în datele structurale şi semantice ale scriiturii plurivocale.

ISBN: 978-606-547-051-4
402 Pagini
Format: A4
Pret: 40 RON

Formaţiile corale în şcoala primară şi gimnaziu

Ilie HRUBARU
Volumul intitulat Exerciţii ritmico-melodice de solfegiere şi dictare muzicală reprezintă o sinteză a întregii activităţi didactice a domnului profesor Viorel Mărîi. În dorinţa de a împărtăşi colegilor şi discipolilor experienţa acumulată, domnia sa a ales dintr-un material mult mai vast, realizat pe parcursul a patru decenii, aceste mici creaţii proprii cu scop didactic.
Aprecierea noastră faţă de materialul cuprins în această culegere creşte cu atât mai mult cu cât observăm calitatea muzicală şi organizarea structurală a solfegiilor, acestea fiind mult mai mult decât nişte exerciţii aride destinate rezolvării unor probleme practice. Remarcăm în acest sens accentul pus pe melodicitate, logica organizării frazei, prelucrările variaţionale, grija pentru respectarea unui ambitus mediu, astfel încât problemele de însuşire a unor deprinderi muzicale să nu fie dublate de probleme vocale.

ISBN: 978-606-547-054-5
56 Pagini
Format: B5
Pret: 20 RON

Exerciţii ritmico-melodice de solfegiere şi dictare muzicală

Viorel MĂRÎI

2010

Autorii studiilor:
Conf. univ. dr. Lucia ABRUDAN (republicare)
Prof. univ. dr. Paula BĂLAN
Prof. univ. dr. Melania BOŢOCAN
Conf. univ. Florin BUCESCU
Lect. Zamfira DĂNILĂ
Prof. Gheorghe A. M. CIOBANU (republicare)
Prof. univ. dr. Viorel MUNTEANU
Daniela VLAD – redactor Radio Iaşi.
Aurel LEON (republicare)
Achim STOIA (republicare)
Coordonatorul ediţiei: Paula BĂLAN

316 Pagini
Format: B5
Pret: 25 RON

ACHIM STOIA - Centenarul naşterii

coordonator Paula BĂLAN

ISBN: 978-606-547-004-0
214 Pagini
Format: B5

Scriitura pianistică a lui Claude Debussy

Ionela BUTU

ISBN: 978-973-8263-80-2
22 Pagini
Format: A4

Sonata pentru pian

Romeo COZMA

ISBN: 978-606-547-015-6
512 Pagini
Format: B5
Pret: 35 RON

Existenţe şi împliniri : dicţionar biobibliografic : domeniul - muzică

Mihail COZMEI

ISBN: 978-606-547-027-9
364 Pagini
Format: B5
Pret: 25 RON

Pagini din istoria învăţământului artistic modern din Iaşi la 150 de ani

Mihail COZMEI

ISBN: 978-606-547-014-9
428 Pagini
Format: B5

CONSERVATORUL DE MUZICA „GEORGE ENESCU” IAŞI, 1960-1970

Nicolae GÂSCĂ
Similitudinile între modelul bachianian şi ciclul Preludiilor şi Fugilor de Şostakovici sunt reflectate în caracterul extrem de complex al scriiturii polifonice tradus în modul de organizare a secţiunilor fugii, construcţia şi evoluţia tonală a acestora, utilizarea contrapunctului dublu sau multiplu.

ISBN: 978-973-8263-83-3
134 Pagini
Format: B5
Pret: 15 RON

Fuga: Ipostaze în creația pentru pian

Doina GRIGORE
Clasică în limbaj şi formă, această compoziţie se dovedeşte a fi o structură unitară şi pretenţioasă. Deşi nu depăşeşte limitele unei tonalităţi lărgite, percepţia ei nu este una facilă din cauza densităţii ideilor şi trăirilor, ascunse sub paravanul arhitecturii sale deosebit de complexe. Mijloacele de interpretare ale cvartetului trebuie să fie cele specifice secolelor trecute: logica frazei, melodicitatea, urmărirea vocilor principale şi lipsa oricăror exagerări de ordin dramatic. Modernitatea se regăseşte în mesaj şi nu în structură.
Ciprian ION

ISBN: 978-606-547-009-5
32 Pagini
Format: A4
Pret: 17 RON

Cvartet de coarde

Ciprian ION
Testele de solfegiu şi dicteu muzical se axează pe problematica sistemului tonal-funcţional major-minor, urmărind o logică a structurării morfologice şi sintactice în sfera unei dinamici modulatorii restrânse la tonalităţile apropiate. Rezultantă a echilibrului dintre consonanţă şi disonanţă, diatonic şi cromatic, linia melodică are un caracter cantabil, fluent, urmărind o economie a mijloacelor de dezvoltare, prelucrarea motivică şi variaţia ritmică fiind dozate în funcţie de obiectivele celor două niveluri (începători-avansaţi). Experimentarea îndelungată a acestui gen de materiale evaluatoare în cadrul activităţii de pregătire a loturilor de elevi pentru concursurile şi olimpiadele şcolare mă încurajează să sper într-o continuă stimulare a interesului pentru obţinerea performanţei în domeniul artei muzicale.
Luminița Duțică

ISBN: 978-606-547-000-2
132 Pagini
Format: B5
Pret: 25 RON

Teste de solfegiu şi dicteu muzical : grupa A

Luminița DUȚICĂ

ISBN: 978-973-8263-57-4
296 Pagini
Format: A4
Pret: 30 RON

Lăudăm pre domnul
Antologie corală

Viorel MUNTEANU, Viorel Bârleanu, Florin Bucescu

ISBN: 978-973-8263-57-4
140 Pagini
Format: A4
Pret: 30 RON

Achim Stoia - Creația Vocal-Instrumentaă

Marin PÂNZARIU

ISBN: 978-973-8263-99-4
66 Pagini
Format: B5
Pret: 15 RON

Solfegii din literatura muzicală a genului liric

Cecilia POPESCU

ISBN: 978-606-547-020-0
240 Pagini
Format: A4

Gheorghe Rus - Pasagii orchestrale pentru violoncel. De la W. A. Mozart la G. Enescu. vol. I

Dan PRELIPCEAN

ISBN: 978-606-547-021-7
196 Pagini
Format: A4

Gheorghe Rus - Pasagii orchestrale pentru violoncel. vol. II

Dan PRELIPCEAN

ISBN: 978-606-547-022-4
74 Pagini
Format: A4

Gheorghe Rus - Repertoriu pentru violoncel. vol. III

Dan PRELIPCEAN

ISBN: 978-606-547-018-7
134 Pagini
Format: A5

Portret academic Gheorghe Rus

Dan PRELIPCEAN

ISBN: 978-606-547-007-1
104 Pagini
Format: A4
Pret: 20 RON

Coral variat pentru orgă, coral variat (în stil clasic) pentru orchestră şi cântări liturgice din liturghia modală pentru cor mixt

Achim STOIA
Ediție îngrijită de Viorel MUNTEANU și Ciprian ION
Preşedinte de Onoare al Grantului: Preafericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Director Grant: Prof. univ. dr. Viorel Munteanu
Cercetare şi redactare Vol. I:
Pr. conf. univ. dr. Florin Bucescu (coordonator ştiinţific)
Conf. univ. dr. Constantin Catrina
Pr. lect. univ. dr. Alexandrel Barnea
Lect. univ. drd. Irina Zamfira Dănilă
Cercetare şi redactare Vol. II:
Prof. univ. dr. Vasile Vasile
Colaboratori: Carmen Dura, Georgiana Gafiţa (masteranzi), Alexandra Budu (stud.)(vol. I)
Conf. univ. dr. Ilie Danilov, Lector univ.drd. Irina Zamfira Dănilă,ing. Ioachim Ivanov (vol. II)
Corectură limba greacă: Florin Bucescu, Adrian Sîrbu (vol. I) Vasile Vasile (vol. II)
Corectură limba slavă: Ilie Danilov, Ioachim Ivanov (vol. II)
Corectură: Irina Zamfira Dănilă (vol. I) Adriana Vasile (vol. II)

ISBN: 978-973-8263-16-1
484 Pagini
Format: A4

Catalogul manuscriselor de muzică sacră din Moldova : grant al U.A.G.E. - Iaşi. Vol. I

U.A.G.E. Iaşi
Preşedinte de Onoare al Grantului: Preafericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Director Grant: Prof. univ. dr. Viorel Munteanu
Cercetare şi redactare Vol. I:
Pr. conf. univ. dr. Florin Bucescu (coordonator ştiinţific)
Conf. univ. dr. Constantin Catrina
Pr. lect. univ. dr. Alexandrel Barnea
Lect. univ. drd. Irina Zamfira Dănilă
Cercetare şi redactare Vol. II:
Prof. univ. dr. Vasile Vasile
Colaboratori: Carmen Dura, Georgiana Gafiţa (masteranzi), Alexandra Budu (stud.)(vol. I)
Conf. univ. dr. Ilie Danilov, Lector univ.drd. Irina Zamfira Dănilă,ing. Ioachim Ivanov (vol. II)
Corectură limba greacă: Florin Bucescu, Adrian Sîrbu (vol. I) Vasile Vasile (vol. II)
Corectură limba slavă: Ilie Danilov, Ioachim Ivanov (vol. II)
Corectură: Irina Zamfira Dănilă (vol. I) Adriana Vasile (vol. II)

ISBN: 978-973-8263-16-1
548 Pagini
Format: A4

Catalogul manuscriselor de muzică sacră din Moldova : grant al U.A.G.E. - Iaşi. Vol. II

U.A.G.E. Iaşi

2009


ISBN: 978-973-8263-62-8
156 Pagini
Format: B5

Clarinetul în secolul al XVIII-lea

Doru ALBU

ISBN: 978-973-8263-87-1
154 Pagini
Format: B5

Muzica de cameră în cuvinte
Cvartetul de coarde Ad Libitum.

Carmen CHELARU, Paul CHITIC
Lucrarea este un studiu analitic şi interpretativ al trio-urilor şi cvartetele cu pian de Mozart. Din cuprins: Trasături caracteristice ale creaţiei mozartiene, Analiza morfologică a genului cameral, Analize structurale ale trio-urilor , Cvartetul cu pian, Preliminarii ale demersului interpretativ, Repere tehnico-interpretative

ISBN: 978-973-8263-54-3
228 Pagini
Format: B5
Pret: 20 RON

Repere stilistice și interpretative în trio-urile și cvartetele cu pian de W. A. Mozart

Lucia DIACONU
Lucrarea este o prezentare evolutivă a cornului drept instrument important în orchestra simfonică. Din cuprins Cornul în Baroc, Cornul în Clasicism, Cornul în Romantism, Cornul în epoca modernă, Cornul în epoca contemporană

ISBN: 978-973-8263-84-0
210 Pagini
Format: B5
Pret: 25 RON

Cornul, tradiţie şi mister

Petrea GÎSCĂ

ISBN: 978-973-8263-56-7
288 Pagini
Format: B5
Pret: 30 RON

Cornul în creatiile muzicale ale compozitorilor Frantz Strauss si Richard Strauss

Petrea GÎSCĂ
Lucrarea domnului lector univ. dr. Dumitru Iosub, intitulată „Fagotul - instrument solist în epocile Barocului şi Clasicismului” tratează sub aspect stilistic, analitic şi interpretativ repertoriul solistic şi cameral al fagotului (în relaţie directă cu evoluţia construcţiei instrumentului) în cele două epoci menţionate. Focalizarea cercetării asupra acestui segment repertorial din creaţia pentru fagot, precum şi corelarea dintre etapele evoluţiei construcţiei instrumentului şi ponderea anumitor genuri în aceste etape, constituie un subiect original, întrucât literatura de specialitate românească şi universală (cărţi, tratate, studii de cercetare şi articole, citate de altfel în Anexa 1) abordează teme direcţionate fie mult mai restrictiv, fie mai general.
Precedată de un Argument şi urmată de Concluzii, lucrarea este structurată în trei părţi, care includ şapte capitole. Sintezele istorico-stilistice ale Barocului şi Clasicismului muzical, conţinute în prima parte a lucrării (Prolegomene) prezintă evoluţia elementelor de limbaj muzical, de stil şi de formă în cele două epoci, etapele de transformare a construcţiei instrumentului, de la apariţia sa până la forma actuală, precum şi creaţia solistică şi camerală în cele două epoci. Se remarcă în această parte, Prolegomene, şi atenţia cu care autorul se apleacă asupra evoluţiei didacticii instrumentului în general, şi a şcolii româneşti de fagot în special. Părţile a II-a şi a III-a cuprind analize structurale şi stilistico-interpretative, precum şi analize comparate ale unor lucrări de referinţă din repertoriul cameral şi solistic din Baroc (Partea a II-a) şi Clasicism (Partea a III-a). Sugestiile de realizare instrumentală a problematicii expresive şi formale sunt pertinente, expuse cu claritate, şi relevă remarcabilele capacităţi interpretative şi didactice ale autorului. De altfel, întreaga lucrare probează o ştiinţă rafinată a instrumentului, sub aspect organologic, repertorial, stilistic şi interpretativ.
Conf. univ. dr. Elena Ovănescu

ISBN: 978-973-8263-69-7
276 Pagini
Format: B5
Pret: 25 RON

Fagotul : instrument solist în epocile barocului şi clasicismului muzical

Dumitru Dan IOSUB
Cel ce ascultă Glasurile Putnei, Simfonia «Glossa» sau colindele admirabil prelucrate înţelege că Viorel Munteanu este un compozitor dăruit. Impregnat de tăriile eterice ale Bucovinei, ca şi de mocnitele străluciri de smarald ale intonaţiilor sfinte din Ţara de Sus, el a reuşit o frumoasă sinteză cu tehnica de scriitură cizelată pe care o dă înalta şcolire. Graiul său a fost sensibil la multe dintre cuceririle muzicii moderne de oriunde şi e unul mereu deschis inovaţiilor. Colegul de generaţie şi prietenul Viorel Munteanu s-a realizat şi în domenii care au umplut un gol în literatura noastră muzicală. Cine altcineva ar fi putut da o haină orchestrală mai echilibrată şi clasicizantă Concertelor religioase ale lui Gaviil Musicescu, făcând ca acestea să fie acceptate până şi în anii de oprelişti? Sau cui i-ar fi reuşit mai bine o cântată despre Ştefan cel Mare, decât unui moldovean pornit din inima acelui loc sfânt, impregnat de această consubstanţialitate odată cu îngânarea graiului matern? Diversitatea scrisului lui Viorel Munteanu e însă mult mai amplă: el străluceşte şi în liedul cu acompaniament de orchestră ( Poemele luminii, pe versuri de Blaga), şi în dificilul gen al cvartetului sau al altor specii camerale, unde a deprins o tratare curată, clară, ferită de stângăcii, cum puţini scriitori de muzică au. În toate predomină o bine-simţită esenţializare folclorică prin stilizări de alt gen decât au făcut înaintaşii, ca şi prin îmbinări cu date ale bizantinismului. Aplicarea acestui melos într-un context heterofonic, cu isoane şi îngânări de frânturi melodice la rang de celule, disipate în largul partiturii, duce la rezultate expresive de înaltă clasă. Nu e mai puţin adevărat că Viorel Munteanu s-a arătat şi un adept al organizărilor serial-modale, într-o primă perioadă de creaţie, sau că adoptă uneori structuri matematizante în şirurile melodice sau ritmice, tot aşa cum unele acorduri sau succesiuni acordice sunt folosite speculativ, cu insistenţe, în sensul obţinerii unei congruenţe a structurii muzicale.
Din toate scrierile compozitorului răzbate un etos românesc arhetipalizat, cu o direcţionare modernă în factura rostirii. Dacă există un secret al scrisului său, cred că acesta se leagă de reevaluarea raporturilor cu tradiţia: e o muzica ancorată prin rădacini adânci în trecutuli bizantin şi folcloric, dar cu faţa îndreptată spre practicile contemporaneităţii. Se împlinesc astfel până şi idealurile aristotelice privind necesitatea de a grăi printr-o lucrare despre locul şi timpul facerii ei. Dăruirea cu care Viorel Munteanu s-a aplecat asupra domeniului ştiinţific completează minunat profilul său: prin analiza aprofundată a creaţiei lui Roman Vlad a readus în atenţia muzicienilor şi publicului român o personalitate marcantă a creaţiei universale, iar prin traducerea Istoriei dodecafoniei şi a altor scrieri ale aceluiaşi muzician s-a înscris în bibliografia noastră cea mai de preţ, printr-un fapt de mare cultură. Dar ce poate fi mai frumos în portretul lui Viorel Munteanu decât îmbinarea laturii creatoare cu cea pedagogică şi de organizare a vieţii muzicale ieşene? În fruntea Universităţii de Arte ,,George Enescu", traversează o lume plina de iniţiative formatoare curajoase, într-un context care uneşte artele-surori cu muzica. În acest ,,portret al artistului la maturitate", Viorel Munteanu ne apare ca un om de cultură de largă cuprindere, cu realizari prestigioase, accesibile doar unor spirite alese.
Dan Voiculescu

ISBN: 978-973-8263-70-3
84 Pagini
Format: A4
Pret: 25 RON

Blaga, « Nebănuitele trepte » (Sibiu, 2007)

Viorel MUNTEANU

ISBN: 978-973-8263-71-0
64 Pagini
Format: A4
Pret: 20 RON

Concerto per archi

Viorel MUNTEANU
Toată tinereţea mea de instrumentist am visat la momentul în care un compozitor îmi va dedica o lucrare.... O compoziţie care sa-mi fie „ca o mănuşă”, dar care să pună probleme tehnice dificile, deosebite şi altor confraţi flautişti. Degeaba am încercat să-l „deturnez” pe Maestru’ spre direcţii sonore cu tentă pur tehnică sau spre timbre coloristice pe care credeam că le imaginez doar eu..., spre pasaje excesiv (mai exact restrictiv) de tehnice, pe care numai eu eram capabil să le dau contur timbral şi să le rezolv motric..., spre sfere de inspiraţie interpretativă despre care eram convins că doar eu am privilegiul de a le putea descifra (cunoscând deja stilul componistic), tainele şi substaturile melodice...
Viorel Munteanu nu a făcut rabat (cu toate insistenţele, agasante, desigur, ce veneau dinspre mine, ca amic şi ca viitor interpret) de la nucleele (compoziţionale) de referinţă: melodie, densitate şi, în acelaşi timp, simplitate, armonie, culoare, contraste, timbre şi, pe deasupra, superioritate spirituală, care se face simţită de la primele sunete şi care devine apăsătoare odată cu parcurgerea şi încercarea de înţelegere a partiturii.
Aşa a apărut Concertul pentru flaut şi orchestra de coarde Umbre şi geneze, aşa a apărut Estratto pentru flaut solo. Estratto este de fapt o lucrare reformulată prin prisma reperelor estetice, care reuşeste să preia şi să păstreze matricea inconfundabilă a spaţiului sonor creat în Concertul pentru flaut. Este o lucrare care poate fi percepută ca renaşterea unei noi „şcoli de la Paris”, în care compozitorii scriau o piesă dedicată concursului de flaut anual al Conservatorului, pentru decernarea premiului de cel mai bun student flautist al anului.
Nu mă ruşinez că am încercat şi încerc să reînvii spiritul de competiţie elevat (care s-a cam pierdut în negura secolului trecut) şi care scotea la rampă atât instrumentişti cu perspective promiţătoare, cât şi compozitori care dedicau lucrări acestui instrument cu indiscutabile veleităţi solistice.
Cunoscând concertul pentru flaut, forma lucrării pare relativ simplă şi destul de accesibilă celui care a parcurs din punct de vedere interpretativ problematica instrumentală extrem de elaborată a formulei pur tehnice etalată în creaţia generatoare de substanţă sonoră.
Nu ideea m-a entuziasmat, cât modalitatea de construcţie foarte simplă, de introspectivă, prin folosirea materialului tematic din concert, prin permutaţia arhitectonică şi sintetizarea sonoră a temelor, prin utilizarea inteligentă şi inspirată a flautului în Sol în prima secţiune a piesei, precum şi în secţiunea finală, concluzivă.
Faptul că miezul piesei este construit pe cadena Concertului pentru flaut (care, la rândul lui, este inspirat din Concertino pentru trio – flaut, oboi şi fagot), nu face decât să-mi creioneze o doză de orgoliu instrumental, cu tentă de confirmare în timp, confirmare pe care sunt convins că această piesă o va avea, nu neapărat datorită faptului că doresc să o includ în concursurile anuale, care au loc între clasele de flaut ale institutelor Superioare de Interpretare instrumentală, cât datorită faptului că am convingerea că această perlă componistică va fi interpretată şi în următoarele secole...
Văd cu ochii minţii cum studenţii flautişti şi profesorii lor vor încerca să descifreze ceea ce Maestru’ a scris atât de inspirat, de simplu, de greu...
Dorel Baicu Simion

ISBN: 978-973-8263-73-4
16 Pagini
Format: A4
Pret: 15 RON

Estratto pentru flaut solo

Viorel MUNTEANU

ISBN: 978-973-8263-74-1
100 Pagini
Format: A4
Pret: 25 RON

Suita a II-a de Crăciun pentru soprană, cor mixt, pian şi percuţie

Viorel MUNTEANU
Umbre şi geneze – un generos generic, sub care, de fapt, stă orice act de creaţie pentru că artistul are nevoie de propriile repere estetice, în funcţie de care să-şi evalueze, să-şi definească opera. Muzica acestui concert îmi oferă prilejul de a mărturisi fascinanta mea prietenie cu Ethosul, cu modurile şi armoniile, cu sintaxele muzicale, cu minunăţia formelor sonore, revenind în sufletul şi în mintea mea, mereu, mereu reformulate, în acord cu exigenţele actualizării. Pentru că „umbrele” şi „genezele” mele sunt surse quasi permanente de inspiraţie, sunt teme mereu născute şi renăscute din propriile mele evoluţii.
Un compozitor asimilat de actualitate este un creator care face posibilă întâlnirea cu ethosul românesc, cu structura cântului bizantin, cu muzica ancestrală, cu arhetipul românesc, păstrând astfel matricea, peceţile unui spaţiu spiritual inconfundabil. Aceste dimensiuni îi dau dreptul compozitorului de a-şi închipui că muzica lui este percepută – fie la nivelul unei teme, al unei secvenţe sonore sau la nivelul tehnicii componistice – ca o creaţie ce există sub semnul unei certe unicităţi.
Cu peste 20 de ani în urmă, prietenul meu şi artistul de excepţie Dorel Baicu îmi oferea prilejul de a-l asculta cu bucurie şi admiraţie, în Concertino pentru flaut, oboi şi fagot, lucrare în care amândoi eram reconfirmaţi în arta compoziţiei şi a interpretării. De atunci, excelentul flautist şi-a dorit o reeditare a succesului amintit. Iar eu, sper că, interpretând Concertul pentru flaut şi orchestră de coarde, Dorel Baicu îşi vede un vis împlinit. Şi încă unul în care numele său – melograma – generează substanţa muzicală, cu precădere în prima parte a concertului, dar fiind prezentă pe toată întinderea lucrării, punând în evidenţă o succesiune de forme muzicale – Preludiul, Sonata, Ballata şi Rondo-ul – la care dacă adăugăm o tehnică componistică sub auspiciile modernităţii, putem admite că participăm la un moment de autentică bucurie estetică, la un moment de MUZICĂ, rostind cu emoţie, cuvintele aceluiaşi crez artistic.
Viorel Munteanu

ISBN: 978-973-8263-72-7
114 Pagini
Format: A4
Pret: 25 RON

Umbre şi geneze. Concert pentru flaut şi orchestră de coarde

Viorel MUNTEANU

ISBN: 978-973-8263-47-5
100 Pagini
Format: B5

Confluente W.A. Mozart - Fr. Schubert

Tatiana Laura POCINOC

ISBN: 978-973-8263-48-2
120 Pagini
Format: B5

Universul pianistic enescian

Tatiana Laura POCINOC

ISBN: 978-973-8263-40-6
152 Pagini
Format: B5

Tradiţie şi înnoire în interpretarea muzicală

Tatiana Laura POCINOC
Scrise în perioade diferite, lucrările celor doi compozitori de mare profunzime şi dificultate interpretativă se diferenţiază prin curgerea frazelor şi o concepţie poetică la Skriabin si o concepţie plină de sarcasm , tragism şi ironie la Şostakovici. Din cuprins:Preludiile pentru pian op.11 (A.Skriabin), Preludiile pentru pian op.34 (D.Şostakovici)

ISBN: 978-973-8263-45-1
274 Pagini
Format: B5
Pret: 35 RON

Angelic și demonic. Preludiile pentru pian de A. Skriabin și D. Șostakovici (op. 11 și op. 34)

Luminița ROTARU CONSTANTINOVICI
Acest volum conține șapte lieduri și cinci melodii populare din creația compozitorului Achim Stoia și se adresează elevilor, studenților și iubitorilor de muzică românească. Culegerea apare cu ocazia primei ediții a Concursului Național de Canto „Achim Stoia”, februarie 2010, organizat de Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași. Aduc pe această cale mulțumiri doamnei Profesor Universitar Maria – Jana Stoia care mi-a pus la dispoziție manuscrisele acestor lucrări ce văd lumina tiparului pentru prima oară. Mulțumesc direcțiunii și profesorilor de la catedra de canto a Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă” Iași pentru sprijinul acordat la tipărirea acestui volum.
Prof. Eduard Sveatchevici

ISBN: 978-973-8263-82-6
84 Pagini
Format: A4
Pret: 15 RON

Achim Stoia - Lieduri

Maria Jana STOIA
Coordonator:Eduard SVEATCHEVICI

110 Pagini
Format: B5

Curs de tehnică interpretativă violonistică
Ediție revizuită și adăugită

Maria TORONCIUC

ISBN: 978-973-8263-78-9
122 Pagini
Format: A3
Pret: 30 RON

Cantata pentru cor mixt şi orchestră. Dove sei Elohim?

Roman VLAD

ISBN: 978-973-8263-76-5
17 Pagini
Format: A4
Pret: 25 RON

Chaconne: bocet pentru pian

Roman VLAD

ISBN: 978-973-8263-79-6
94 Pagini
Format: A5
Pret: 15 RON

Intelectuali români la Roma

Roman VLAD

ISBN: 978-973-8263-75-8
38 Pagini
Format: A4
Pret: 25 RON

Lieduri pe versuri de Lucian Blaga

Roman VLAD

ISBN: 978-973-8263-77-2
74 Pagini
Format: A4
Pret: 25 RON

Sinfonietta

Roman VLAD

2008


ISBN: 978-973-8263-23-9
64 Pagini
Format: A5

Studiu de concert : aspecte tehnice, interpretative, structurale, de gen, de conexiune artistică

Dorel SIMON-BAICU

ISBN: 978-973-8263-23-9
218 Pagini
Format: A5

Teoria şi tehnica interpretărilor transcripţiilor pentru flaut

Dorel SIMON-BAICU

ISBN: 973-978-8263-44-4
204 Pagini
Format: A4
Pret: 25 RON

Cântarea psaltică în manuscrisele moldoveneşti din secolul al XIX-lea - Vol. I

Florin BUCESCU

ISBN: 973-978-8263-44-4
604 Pagini
Format: A5
Pret: 45 RON

Cântarea psaltică în manuscrisele moldoveneşti din secolul al XIX-lea - Vol. II

Florin BUCESCU

ISBN: 978-973-8263-46-8
Format: B5

Vocalitate şi instrumentalitate în evolutia liedului German la sfarşitul secolului XIX-lea şi începutul secolului XX

Paula CIOCHINĂ

ISBN: 978-973-8271-70-8
106 Pagini
Format: A4

Teme de Jazz

Romeo COZMA
La Iaşi, personalitatea şi activitatea lui George Enescu şi, cu deosebire, creaţia sa au fost şi sunt o prezenţă mereu înnoită . Una din cele mai recente şi impresionnte dovezi a fost programarea unor importante partituri de muzică de cameră semnate de marele compozitor, în cea de a XIa ediţie a Festivalului Muzicii Româneşti, serie nouă, Iaşi, 21-26 octombrie 2007. Cu acest prilej, violonistul Remus Azoiţei1 şi pianistul Eduard Stan au interpretat Sonata în la minor “Torso”, Suita “Impresii din copilărie”op.28, Impromptu concertant şi Sonata nr. 3 în la minor op. 25 “în caracter popular românesc”, iar Cvartetul Voces3 şi Cvartetul Ad libitum au tălmăcit Cvartetul op. 22 nr. 1 şi Cvartetul op. 22 nr. 2, concertul acestor experimentate formaţii încheindu-se cu Octetul pentru coarde op. 7.
Voi reveni în paginile finale asupra acestor manifestări muzicale de o splendidă condiţie artistică. Deocamdată, este necesar să explic de ce mi-am propus să scriu despre legăturile lui George Enescu – în multiplele ipostaze de violonist, dirijor, compozitor pianist, profesor şi om – cu muzicienii, viaţa muzicală şi oamenii acestor meleaguri. Mai întâi, pentru că anul acesta, 2008, s-au împlinit 90 de ani de la istorica stagiune simfonică (1917-1918) de la Iaşi concepută, organizată şi condusă de Enescu. Apoi, trebuie să precizez că, de-a lungul a peste cinci decenii, am avut constante întâlniri cu personalitatea, cu activitatea lui George Enescu. Desigur, nu cu persoana sa fizică, ci cu spiritul, cu gândurile sale de o largă cuprindere şi o surprinzătoare profunzime, cu gesturile sale de o firească generozitate şi, mai ales, cu vibranta expresivitate a partiturilor sale. M-am întâlnit, de asemenea, cu imaginea interpretului şi a mentorului prezent adesea la Iaşi, reţinută de memoria celor care l-au cunoscut direct şi s-au lăsat cuceriţi de vraja personalităţii sale. În acest sens, convorbirile cu muzicologul George Pascu, violonistul Alexandru Garabet sau bătrânul fost cornist în orchestra simfonică a stagiunii 1917-1918, Constantin Arbore, au însemnat adevărate căi de pătrundere în lumea atât de complexă şi încă nu suficient de bine cunoscută a acestui “ctitor al şcolii româneşti moderne de muzică”.
Acest eseu nu are pretenţia de a realiza un rezumat al tuturor informaţiilor şi scrierilor în care se evocă prezenţa lui George Enescu la Iaşi, ci concretizarea faptului că pentru omul cu o bogată viaţă spirituală şi socială şi pentru artistul de geniu, Iaşul a fost un loc al afirmării depline şi al unor puternice trăiri înscrise adânc în sufletul său. A fost, totodată, datorităexemplului de iniţiativă, dăruire şi altitudine artistică oferit de marele artist, locul în care s-au decis nu doar destinul unor tineri muzicieni, dar şi constituirea unor societăţi artistice, din experienţa cărora a devenit posibilă organizarea unor instituţii de concert şi spectacol cu activitate permanentă (Opera Română din Bucureşti, Filarmonica de Stat “Moldova” din Iaşi). Şi, poate, prin încurajarea şi programarea în concerte a creaţiei unor tineri compozitori (M. Jora, C .Nottara, Al. Zirra, N. Caravia) a deschis evoluţia şi afirmarea şcolii romîneşti de compoziţie în plină perioadă modernă.Am socotit normală, mai întâi, schiţarea activităţii lui G. Enescu până la începutul primului război mondial şi evocarea trăsăturilor fizice şi morale ale artistului, rezultate din însemnările celor care l-au cunoscut.
Paginile cele mai consistente ale eseului vor consemna prezenţa lui Enescu la Iaşi, precum şi relaţiile sale cu profesorii şi elevii Conservatorului, apoi ai Academiei de Muzică şi Artă Dramatică, de asemenea, vor desluşi aspectele şi momentele importante care dovedesc prezenţa constantă şi mereu înnoită a personalităţii lui George Enescu în viaţa muzicală a Iaşului.

ISBN: 978-973-8263-23-9
94 Pagini
Format: B5

George Enescu în viaţa muzicală a Iaşului

Mihail COZMEI
Prezenta lucrare se adresează studenţilor violonişti din primul şi cel de-al doilea an din cadrul studiilor universitare de licenţă. În dorinţa de continuă creştere a performanţelor tehnicointerpretative ale acestora, am căutat să sistematizăm şi să fundamentăm ştiinţific principalele probleme tehnice şi de interpretare violonistică, probleme ce sunt legate de mişcările şi activitatea specifică aparatului instrumental în întregul său, dar şi rezolvarea acestora pe înzestrarea psiho-fizică individuală.
Imediat după repartizarea pe clase de profesori, fiecare student este atent analizat şi „diagnosticat” în ceea ce priveşte propriile performanţe generale şi specifice. Va fi analizat şi cuantificat nivelul dotării psihofizice, nivelul cunoştinţelor şi deprinderilor de execuţie şi interpretare instrumentală, dar şi suportul volitiv, motivaţia activităţilor de învăţare şi perfecţionare.
Cercetarea fenomenului de execuţie tehnică şi interpretativă violonistică a fost abordată prin prisma problematicii specifice fiecărui braţ în parte. În felul acesta, întreaga eleborare s-a structurat în două capitole ample, în care ne-am aplecat asupra cunoaşterii, înţelegerii, pătrunderii şi stăpânirii elementelor tehnice de bază, urmând ca ulterior, în alte pagini, să aprofundăm coordonatele realizării din punct de vedere violonistic a principalelor probleme legate de intonaţie, dinamică, agogică şi sonoritate.
Toate sugestiile şi soluţiile propuse de noi în privinţa tehnicilor formative şi a celor corective, se bazează pe propria experienţă interpretativă şi didactică, dar mai cu seamă pe cunoaşterea aprofundată a experienţei în domeniu a marilor înaintaşi, experienţă transmisă nouă direct sau prin înregistrări, cât şi prin elaborarea diferitelor lucrări în domeniu.
Părerile specialiştilor de prestigiu în ceea ce privesc metodele de urmat în studiul diverselor probleme legate de execuţia şi interpretarea vilonistică sunt nu numai enunţate, analizate, ci şi asimilate, astfel încât conduc în mod firesc la concluziile teoretice expuse.

108 Pagini
Format: B5

Curs de tehnică interpretativă violonistică

Maria TORONCIUC

2007


ISBN: 978-973-8271-79-1
161 Pagini
Format: B5

Personaje lirice în travesti pentru vocea feminină gravă

Mihaela AGACHI

ISBN: 978-973-8271-63-0
258 Pagini
Format: B5
Pret: 30 RON

Cui i-e frică de istoria muzicii?!
Vol. 1 : Strămoşii ; Povestea operei.

Carmen CHELARU

ISBN: 978-973-8271-63-0
316 Pagini
Format: B5
Pret: 30 RON

Cui i-e frică de istoria muzicii?!
Vol. 2 : Secolul model ; Secolul romantic.

Carmen CHELARU

ISBN: 978-973-8271-63-0
334 Pagini
Format: B5
Pret: 30 RON

Cui i-e frică de istoria muzicii?!
Vol. 3 : Secolul „problemă”; Fenomenul muzical mioritic.

Carmen CHELARU

ISBN: 978-973-8271-69-2
16 Pagini
Format: A4
Pret: 20 RON

Jazzisimo pentru sextet de viole

Romeo COZMA
Știind cât de mult vă place să cântați și să vă jucați, profesorul Ilie Hrubaru s-a aventurat să compună cântecelepentru voi, „inventând” versurile și muzica.
După ce le-a așezat pe note și i-a învățat pe copiii de la oșcoală din Iași (Alexandru Vlahuță) să le cânte, s-a gândit că ar fi bine să publice o cărticică pentru voi cu ajutorul căreia să vă recreați rememorând artistic anotimpurile anului, colindele de Crăciun sau melodia instrumentală „Menuet” de Ludwig van Beethoven, căreia i-a adăugat cuvinte adecvate vârstei voastre, iar domnisoara Cezarina Florina Putină, desene inspirate.
Cei mai pasionați dintre voi vor găsi în cărticică, pe lângă poezii si cântece, unele exerciții muzicale si definiții care vor contribui la îmbogățirea cunostințelor si deprinderilor specifice vârstei, ajutându-vă să deveniți mari artiști!
Cântecele și exercițiile domnului profesor Ilie Hrubaru sunt îndrăgite si de copiii mei si din acest motiv vi le recomandși vouă cu căldură.
Zamfira Irina Dănilă

ISBN: 978-973-8271-62-3
70 Pagini
Format: B5
Pret: 15 RON

Cântece mici pentru cei... mici

Ilie HRUBARU
Format: B5

Transfer și interferență în dinamica timbrală la vioară și violă

Elena OVĂNESCU PÎRVU

Format: B5

Aspecte ale originalității și creativității în interpretarea muzicală

Luminița ROTARU-CONSTANTINOVICI

Format: B5

Interpretarea muzicală între Bach și Messiaen

Luminița ROTARU-CONSTANTINOVICI

Format: B5

Sonata pentru vioară și pian în creația compozitorilor ieșeni în sec. XX

Maria TORONCIUC
Lucrarea este rezultatul unui proiect de cercetare realizat de un colectiv de muzicologi, care vizează relaţia dintre muzicologie şi jurnalismul muzicala în cultura contemporană.Din cuprins: Critica muzicală ca subdomeniu al muzicologiei, reviste de profil muzical şi critici muzicali,Jurnalimul în televiziune, Muzica electronică

ISBN: 978-973-8271-61-8
308 Pagini
Format: B5
Pret: 30 RON

Muzicologia și jurnalismul

Laura Otilia VASILIU

ISBN: 978-973-8271-93-7
100 Pagini
Format: A4

Intrepătrunderea principiilor de formă
Curs de analiză muzicală

Laura Otilia VASILIU

ISBN: 978-973-8271-95-1
138 Pagini
Format: B5

Formă, stil, personalitate
Studii de muzicologie

Laura Otilia VASILIU

2006

Despre clasicii muzicii universale s-a scris mult, dar întotdeauna rămâne un colţ neexplorat, care permite autorilor contemporani să-şi aducă contribuţia la îmbogăţirea literaturii de specialitate. Este cazul şi acestei carti intitulate Concertul pentru clarinet şi orchestră în opera lui Carl Stamitz lucrare scrisa din necesitatea acoperirii unui gol în cadrul materialelor bibliografice în limba română despre creaţi lui Carl Stamitz în contextul mişcării muzicale Şcoala de la Mannheim. Un al doilea motiv pentru care autorul a ales să studieze acest subiect este numărul mare de concerte pentru clarinet şi orchestră compuse de Carl Stamitz şi, nu în ultimul rând, calitatea acestora.
Lucrarea subliniază scopul didactic al studierii concertelor compozitorului mannheim-ez, ele putând fi ierarhizate pe trepte valorice, diferenţiate fiind de gradul de dificultate al fiecărei lucrări. Se observă că operele lui Carl Stamitz se adresează tuturor tinerilor – elevi şi studenţi – care studiază clarinetul în cadrul învăţământului preuniversitar şi universitar.
Cartea este structurată pe patru capitole, dintre care primele două se referă la apariţia şi evoluţia clarinetului în secolul al XVIII-lea, respectiv la mişcarea muzicală denumită Şcoala de la Mannheim, cu accentul pus pe personalitatea compozitorului Carl Stamitz.
Cea mai consistentă parte a lucrării conţine o analiză de formă şi interpretativă a concertelor pentru clarinet şi orchestră compuse de compozitorul studiat, cu valoroase aprecieri personale, pertinente şi sugestii pentru rezolvarea unor probleme de tehnică instrumentală şi interpretare muzicală.
Din experienţa proprie de cadru didactic şi interpret, autorul consideră că studiul concertelor lui Carl Stamitz este benefic pentru a rezolva egalizarea sonorităţii în toate registrele clarinetului, egalitatea ritmului, a tempo-ului şi a sunetelor ce compun intervalele mari de peste două octave, elemente întâlnite adesea în opus-urile compozitorului în discuţie.
Lucrarea se încheie cu o analiză comparată a interpretării concertelor pentru clarinet şi orchestră de Carl Stamitz pe baza înregistrărilor audio cu doi mari clarinetişti contemporani – Sabine Mayer şi Kálmán Berkes.
Parcurgerea acestei lucrări reuşeşte să ofere cititorului o imagine completă asupra creaţiei pentru clarinet a compozitorului Carl Stamitz, maniera de realizare fiind una modernă, clară şi concisă.
Consider că această carte reprezintă o pledoarie pentru redescoperirea unor compozitori mai puţin cunoscuţi, dar ale căror lucrări au stat la baza dezvoltării creaţiei muzicale universale.
Viorel Munteanu

ISBN: 973-8271-22-3
220 Pagini
Format: B5

Concertul pentru clarinet şi orchestră în opera lui Carl Stamitz

Doru ALBU
Arta compoziţiei echivalează cu o perpetuă explorare a limitelor. Stiluri de compoziţie în muzica de jazz propune investigarea universului jazz-istic din perspectiva creaţiei muzicale, urmând firul evolutiv al reperelor stilistice marcante din istoria genului, de la începuturi (blues sau swing) până în prezent (free jazz, modal jazz sau etno-jazz).
Volumul poate fi considerat un curs de compoziţie, într-o nouă viziune, în care farmecul imaginaţiei şi al creativităţii individuale (sau colective), fuzionează cu rigoarea cercetării ştiinţifice.
Este cunoscut faptul că în lumea jazz-ului structurile sonore elaborate, notate, au evoluat într-o intimă interdependenţă cu cele spontane, improvizate, plasând creaţiile de jazz în tipologia „operelor deschise”, în care autorii oferă interpreţilor un rol determinant în finalizarea construcţiei sonore. Autorul şi-a focalizat atenţia asupra structurilor expozitiv-tematice, organizări sonore premeditate, riguros elaborate şi notate, considerând că, şi în jazz, ca şi în alte domenii ale creaţiei artistice, „modelul inaugural”, contextul care declanşează geneza altei lumi sonore, e decisiv pentru configuraţia şi semnificaţiile profunde ale operei.
Nu a fost uitată nici zona proteică, imprevizibilă, într-o continuă devenire, a improvizaţiei, atât de familiară muzicii de jazz. Ea va constitui subiectul unei cercetări viitoare. Solo-urile improvizate sunt, totuşi, prezente în actualul volum, notate sumar (conform uzanţelor) şi înregistrate pe CD-ul anexat.
Cele opt creaţii-model incluse în prezentul volum au fost concepute asemenea unui şir de secvenţe muzicale ce derulează caleidoscopic genuri, stiluri, ambianţe sonore, tehnici de creaţie, instrumente sau tipuri de ansambluri muzicale, ilustrând multiplele ipostaze ale fenomenului jazz-istic. Plecând de la principiul conform căruia întregul este conţinut în parte, fiecare componentă a evantaiului sonor reunit în prezenta lucrare reprezintă o entitate stilistic- 5-timbral-expresivă în sine, cu un conţinut sonor dens, policrom, bogat în sugestii muzicale, asemenea unor trepte iniţiatice spre universul multidimensional al muzicii de jazz.
Lucrarea se doreşte a fi utilă atât pentru profesorii şi studenţii claselor de specialitate, cât şi pentru toţi cei interesaţi de acest fenomen sonor.
Autorul mulţumeşte şi pe această cale tuturor muzicienilor care au contribuit la realizarea CD-ului ce conţine înregistrările creaţiilor prezentate în volum.

ISBN: 973-8271-28-2
112 Pagini
Format: B5
Pret: 25 RON

Stiluri de compoziţie în muzica de jazz

Romeo COZMA
Ce reprezintă jazz-ul în contextul muzicii contemporane?
În condiţiile unei diversităţi greu controlabile e dificil de spus ce înseamnă jazz-ul de azi. Totul depinde de direcţiile proprii alese de muzicieni. Fiecare pare să caute drumul cel mai personal şi s-ar putea ca tocmai acesta să fie sensul întregii chestiuni – căutarea identităţii individuale prin muzică. În ceea ce îl priveşte, autorul a dorit să se raporteze la fenomenul jazz-istic prin toate mijloacele şi modalităţile imaginabile: de la domeniul creaţiei şi interpretării muzicale, sfera preocupărilor sale s-a extins asupra domeniului cercetării muzicologice, domeniu abordat cu responsabilitatea muzicianului-gânditor care conştientizează, discerne şi sintetizează experienţele înaintaşilor spre a le transmite, în calitate de dascăl, generaţiilor viitoare. În acest sens, prezenta lucrare are şi un evident scop didactic: acela de a forma şi educa gustul pentru acest gen muzical, de a conecta tinerii muzicieni la problemele fundamentale ale jazz-ului românesc şi universal.
O artă se poate considera matură din momentul în care îşi asumă pluralismul ca premisă a propriei condiţii. Azi toate căile sunt deschise în acest domeniu. Universalitatea jazz-ului s-a datorat în mare măsură capacităţii acestei arte de a asimila continuu cele mai variate influenţe şi de a se adapta rapid la orice schimbare. Nimic din ceea ce este muzică nu-i poate fi străin unui jazzman al zilelor noastre. Considerăm actuala înflorire a diversităţii în muzica de jazz, comprehensiunea faţă de cele mai variate opţiuni stilistice, - cât timp sunt validate din punct de vedere estetic -, drept semne benefice, demne de un climat artistic în plină evoluţie.
Artă deschisă sintezelor între culturi, artă transculturală, jazz-ul se dovedeşte a fi un domeniu captivant de cercetare şi de creaţie prin complexitatea şi diversitatea sa.
Pornind de la ideea că teoria este o prelungire a practicii iar un artist este, virtual, un practician dar şi un teoretician al artei sale, volumul de faţă - rod al experienţelor trăite de autor, în acest domeniu muzical, timp de un sfert de secol, abordează fenomenul jazz-istic din perspective diferite: primele trei capitole ale lucrării tratează originile, evoluţia istorică/stilistică şi elemente fundamentale ale muzicii de jazz. Un capitol special urmăreşte apariţia şi evoluţia jazz-ului în România precum şi interferenţele lui cu muzica românească contemporană. Ultima parte a lucrării prezintă ipostaze specifice ale timbralităţii în jazz.
Prin elaborarea volumului Universul jazz-ului, autorul a dorit să aducă o contribuţie personală la sporirea patrimoniului cercetării româneşti asupra acestui fenomen sonor, propunându-şi, în acelaşi timp, să vină în sprijinul celor care studiază jazz-ul atât la nivelul învăţământului muzical universitar cât şi la cel pre sau post universitar.

ISBN: 973-8271-29-0
172 Pagini
Format: B5
Pret: 250 RON

Universul jazz-ului

Romeo COZMA

Pianistica în miniatura vocal-instrumentală a secolului al XIX-lea și prima jumătate a secolului XX

Elena Gabriela LIPCEANU

ISBN: 978-8271-50-9
112 Pagini
Format: B5

CARL REINECKE
Aspecte stilistice și probleme de interpretare pianistică în creația sa camerală

Aurelia SIMION

2005


ISBN: 973-85187-6-8
414 Pagini
Format: B5

Ornamentaţia în interpretarea pianistică

Tatiana Laura POCINOC

2004


ISBN: 973-85187-3-3
296 Pagini
Format: B5

Solfegiu, dicteu, analiză muzicală

Gheorghe DUȚICĂ

2003


ISBN: 973-8263-01-8
108 Pagini
Format: B5

Fenomenul polimodal în viziunea lui Olivier Messiaen

Gheorghe DUȚICĂ

TEATRU

2018

ISBN: 978-973-8263-57-4
154 Pagini
Format: B5

ISBN: 978-973-8263-57-4
154 Pagini
Format: B5

ISBN: 978-973-8263-57-4
154 Pagini
Format: B5

2017

Volumul de față continuă o serie de „semne” începută cu ani în urmă, pe vremea când încă mă iluzionam că poți lupta astfel împotriva uitării și că, adunând la un loc risipirile de pe parcursul unui an sau doi, participi la ceremonialul închinat zeilor memoriei. Între timp, tot mai frecvent, încep să înțeleg importanța uitării în teatru. Poate că tocmai efemerul și perisabilul asigură farmecul acestei arte. Poate aici vaguitatea e mai importantă decât concretul, tot așa cum un răsărit printre cețuri este mai tentant decât unul în clar, la vedere.
Cartea de față, mai mult decât a fi despre teatru, este despre mine în teatru. Se naște, așadar, spre deosebire de Semnele anterioare, dintr-o formă de egoism, ca răspuns incomplet, abia schițat, mereu într-o zodie a provizoratului, la întrebarea angoasantă: Cine sunt eu în teatru?
E o carte ce nu are de-a face cu vreo istorie a teatrului, ci cu o istorie a propriei mele existențe consumată prin foaiere, prin săli de spectacol, pe trenurile sau avioanele ce mă duc sau mă aduc spre/ de la vreun festival, printre ruinele unor deziluzii sau cățărat pe piscurile unor emoții intense, prins în conversații frivole și inutile sau, din contra, abandonat întâlnirii esențiale...
În definitiv, a scrie despre teatru înseamnă a scrie despre propriile tale stări, despre înțelesurile personale ce ți se relevă sau ți se refuză, despre neliniștile zgândărite de o scenă sau alta. Profund subiectivă, cronica sau comentariul teatral oglindesc simultan lumile spectacolului și lumile interioare ale celui ce scrie. Orice cronică este, până la urmă, și o frântură de autobiografie. Călin Ciobotari

ISBN: 978-606-547-380-5
312 Pagini
Format: B5

Semne de scenă 2016-2017 : cronici de acasă

Călin CIOBOTARI
ISBN: 978-973-8263-57-4
154 Pagini
Format: B5

ISBN: 978-973-8263-57-4
154 Pagini
Format: B5

2016

ISBN: 978-973-8263-57-4
154 Pagini
Format: B5

ISBN: 978-973-8263-57-4
154 Pagini
Format: B5

ISBN: 978-973-8263-57-4
154 Pagini
Format: B5

2015

ISBN: 978-973-8263-57-4
154 Pagini
Format: B5

ISBN: 978-973-8263-57-4
154 Pagini
Format: B5

ISBN: 978-973-8263-57-4
154 Pagini
Format: B5

2014

ISBN: 978-973-8263-57-4
154 Pagini
Format: B5

ISBN: 978-973-8263-57-4
154 Pagini
Format: B5

ISBN: 978-973-8263-57-4
154 Pagini
Format: B5

2013

ISBN: 978-606-547-123-8
140 Pagini
Format: A5

Jurnalul unui spectator

Vasilica ONCIOAIA BĂLĂIȚĂ
ISBN:

Texte și pretexte scenice

Anca Doina CIOBOTARU
ISBN: 978-973-8263-57-4
154 Pagini
Format: B5

Anca Doina CIOBOTARU
ISBN: 978-973-8263-57-4
154 Pagini
Format: B5

Anca Doina CIOBOTARU
ISBN: 978-973-8263-57-4
154 Pagini
Format: B5

Anca Doina CIOBOTARU
ISBN: 978-973-8263-57-4
154 Pagini
Format: B5

ISBN: 978-973-8263-57-4
154 Pagini
Format: B5

ISBN: 978-973-8263-57-4
154 Pagini
Format: B5

ISBN: 978-973-8263-57-4
154 Pagini
Format: B5

ISBN: 978-973-8263-57-4
154 Pagini
Format: B5

ISBN: 978-973-8263-57-4
154 Pagini
Format: B5

ISBN: 978-973-8263-57-4
154 Pagini
Format: B5

2012

În ultimii cincisprezece ani, s-au tipărit destule cărţi importante, semnate de practicieni ai teatrului de animaţie românesc, pe teme de mare interes, depăşind sfera comentariului jurnalier. Le putem reproşa autorilor respectivelor cărţi doar difuzarea extrem de discretă, parcă ferită de ochii lumii, când asemenea lucrări ar trebui să circule şi în afara întâlnirilor festivaliere ale breslei. Fireşte, ar fi de dorit ca numărul unor asemenea cărţi şi studii, cu adresabilitate bine stabilită, să crească, deoarece au rămas de explorat încă destule cotloane neatinse de ochiul comentatorului avizat, descins, de cele mai multe ori din sânul comunităţii animatorilor.
În cărţile la care ne referim, se lasă observată o anume preocupare, dacă nu obsesivă, oricum – recurentă, de a trasa graniţele care să delimiteze teritoriul teatrului de animaţie faţă de teatrul dramatic, teatrul cel mic, numit impropriu de unii şi teatrul fără scenă, revendicându-şi bătăios şi fără replică dreptul la o autonomie, care să fie recunoscută atât de esteticieni, cât şi de cronicari. În această privinţă, studiul lui Ciprian Huţanu nu se abate de la regula ce tocmai am anunţat-o: autorul se angajează într-o cursă cu bătaie lungă, el făcând risipă de argumente care susţin dreptul la recunoaşterea publică a unui adevăr, în privinţa căruia doar ignoranţii ori oamenii de rea-credinţă ar mai putea cârti: teatrul de animaţie, de oriunde şi oricând, nu este fratele mai mic, de neluat în seamă, al teatrului cu actori vii la rampă. Leitmotivul la care făceam trimitere este anunţat încă din partea introductivă, Argumentul care precedă expunerea propriu-zisă, unde autorul îşi arată limpede şi convingător scopurile pe care le va urmări şi anume, precizarea sensurilor pe care le capătă conceptele de tradiţie şi clasic pentru a facilita înţelegerea mult îndrăgitei modernităţi în teatrul de animaţie, dat fiind paradoxul unei neobişnuite „umpleri” a noţiunii de modernitate cu tradiţie, preluată nu o dată eclectic. De semnalat că, în teatrul de animaţie, până şi îndoielnicul eclectism al formelor preluate îşi pierde o parte din conotaţiile negative, convenind realităţii în discuţie. Tot aici, în partea introductivă, autorul precizează un alt lucru important, acela că destinatarii demersului său critic vor fi cititori cu un anumit grad de iniţiere în arta de animaţie, că lucrarea sa nu se doreşte a fi un ghid pentru necunoscători, dar nici un curs normativ.

ISBN: 978-606-547-079-8
274 Pagini
Format: A5
Preț: 20 RON

Teatrul de animaţie : tradiţie, modernitate, kitsch

Ciprian HUȚANU
ISBN: 978-606-547-081-1
236 Pagini
Format: A5
Preț: 20 RON

Peregrin prin teatrul lui Matei Vișniec - considerații teoretice

Octavian JIGHIRGIU
ISBN: 978-606-547-082-8
214 Pagini
Format: A5
Preț: 20 RON

Teatru recompus : de la poetic la metafizic în dramaturgia lui Matei Vișniec

Octavian JIGHIRGIU

2011

„Textul cehovian oferă stări care modelează viziuni, care îl cuprind pe realizatorul de spectacol, îl pun pe gânduri, îl obligă să caute răspunsuri, pentru ca, ieşind din sala de spectacole, să vadă ALTFEL soarele, apusul, livezile, oamenii din jur, ploaia sau ninsoarea petalelor în primăvară. În ce ne priveşte, preferăm calea imaginarului – mai vastă, mai generoasă în frumuseţe cu cei care concep spectacolul, dar şi cu cei care-l primesc în dar. Starea de spirit cu care ajungem în interiorul Livezii de vişini este aceea a unei suspendări pe marginea unui nor

ISBN:
212 Pagini
Format: A5
Preț: 17 RON

Spațiul în teatrul poetic european: momentul Cehov

Rodica ARGHIR PORUMBEL
Cartea Anei-Cristina Leşe are ca temă o chestiune de larg interes, de mare actualitate, cu siguranţă, de permanentă atracţie pentru cei ce apreciază teatrul şi sportul deopotrivă. Totodată, şi o spun cu deplină certitudine, propunerea în discuţie corespunde în linii mari şi în egală măsură, în aspectele de amănunt, canonului ştiinţific, atât prin elementele generale ale concepţiei şi structurii, cât şi prin acelea ale expresiei şi, cu mici excepţii, ale ordonării informaţiei, ale utilizării ei corecte, oneste şi, în acelaşi timp, personale.

ISBN: 978-606-547-048-4
232 Pagini
Format: B5
Preț: 38 RON

Actorul şi sportivul pe căi comune

Ana-Cristina LEȘE

ISBN: 978-606-547-064-4
294 Pagini
Format: A5
Preț: 20 RON

Prin teatre şi prin ani

Ştefan OPREA
ISBN: 978-606-547-057-6
268 Pagini
Format: A5
Preț: 32 RON

Logici regizorale

Alexandru Radu PETRESCU
ISBN: 978-606-547-049-1
98 Pagini
Format: A4
Preț: 20 RON

Expresivitate în rostirea scenică

Irina Scutariu

2010

ISBN: 978-973-8263-31-4

EA. În memoriam Ruxandra Bucescu-Bălăiță

Aurelian BĂLĂIȚĂ
ISBN:
700 Pagini
Format: B5
Preț: 40 RON

Semnul cumpenei. Patru decenii de istorie a teatrului național „Vasile Alecsandri" Iași 1942-1984

N. BARBU
Antologie, note și indice de nume de Sorina BALANESCU
„Un actor care a trecut prin școala ieșeană de teatru poate fi recunoscut destul de ușor chiar și într-o altă ambianță scenică decât cea propriu-zis a lașului. Voci grave, cu sonorități ample, înclinații spre expresia răscolitoare atunci când se joacă dramele lui Tolstoi sau pline de un umor suculent când îl interpretează pe Goldoni, realismul actorilor ieșeni e grav și copleșitor. Stilul ieșean nu accentuează ritmul exclamației verbale, ci sondează cu obstinație straturile cele mai adânci ale conștiinței..."
Radu Stanca

ISBN: 978-973-8263-57-4
370 Pagini
Format: B5

Școala ieșeană de teatru

Anca Maria RUSU

2009

Această carte s-a născut dintr-o imensă dragoste pentru adevărata artă a filmului. Cineastul Mihai Mihăescu, originar din Basarabia, elogiat şi premiat în România pentru vibrantele lui documentare politice dar şi pentru incursiunile pe tărâmul ecranizărilor şi al filmului poetic, se dovedeşte, iată, şi un pertinent filmolog. Opţiunea lui pentru explorarea filmului de sorginte expresionistă – capitol memorabil al epocii Marelui Mut, cu prelungiri fertile până în zilele noastre – este explicabilă. Expresionismul s-a născut în Europa ca reflex al traumelor unui pustiitor război, urmat de o nu mai puţin răvăşitoare criză economică. Disperarea surdă a artiştilor în faţa unei lumi care nu-şi regăsea matca a generat şi în cinematograf o poetică sumbră, cu accente de sfâşietoare tristeţe.

ISBN: 978-973-8263-90-1
208 Pagini
Format: A5
Preț: 25 RON

Poetica expresionistă în cinematografie

Mihai MIHĂESCU
„…este de apreciat capacitatea cercetătoarei de a identifica şi asocia filoane, teme, motive, modalităţi de rezolvare scenice existente încă din Antichitate pe care teatrul absurdului le-a preluat într-o metamorfoză creatoare. Se probează realitatea că „noul teatru” este consecinţa firească nu doar a unei stări de spirit, bine fundamentată filozofic şi manifestă la începutul anilor ’50, ci şi a devenirii fenomenului cultural, literar şi teatral.”
Mircea Morariu

ISBN: 978-973-8263-60-4
240 Pagini
Format: A5

Cercurile concentrice ale absurdului

Anca Maria RUSU

2008

ISBN:
134 Pagini
Format: A5

Scenarii pentru teatrul de animaţie (caragiale, creangă, exupéry)

Aurelian BĂLĂIȚĂ
ISBN:
136 Pagini
Format: A5
Preț: 13 RON

...descinderi în commedia dell’arte!

Ruxandra BUCESCU BĂLĂIȚĂ
ISBN:
174 Pagini
Format: A5

Sub semnul lui Don Quijote (Legende vii din lumea teatrului)

Monica BORDEIANU
ISBN: 978-973-8263-15-4
162 Pagini
Format: 110x210
Preț: 150 RON

Autonomia limbajului păpuşăresc

Raluca BUJOREANU-HUȚANU
ISBN: 978-973-8263-13-0
184 Pagini
Format: A5
Preț: 20 RON

Repere psihopedagogice în formarea creatorului de limbaj păpușăresc

Raluca BUJOREANU-HUȚANU

2007

ISBN:
141 Pagini
Format: A5
Preț: 14 RON

Arta actorului în teatrul realist psihologic

Ruxandru BUCESCU BĂLĂIȚĂ
ISBN:
137 Pagini
Format: A5
Preț: 13 RON

Dimensiuni psihologice în dramaturgia shakespeariană - descifrări actoriceşti -

Ruxandru BUCESCU BĂLĂIȚĂ
ISBN:
98 Pagini
Format: A5

Incursiune în teatrul de animaţie

Aurelian BĂLĂIȚĂ
ISBN:
100 Pagini
Format: A5
Preț: 15 RON

Arta teatrului de umbre

Aurelian BĂLĂIȚĂ
ISBN:
209 Pagini
Format: A5

Tvertimot! Ipostaze ale personajului feminin în dramaturgia lui Henrik Ibsen.

Monica BORDEIANU

2006

ISBN:
150 Pagini
Format: A5
Preț: 15 RON

Actorul, magician al lumilor virtuale

Ruxandru BUCESCU BĂLĂIȚĂ
ISBN:
240 Pagini
Format: A5
Preț: 20 RON

Un univers virtual - figuri păpușărești în opera lui I. L. Caragiale

Aurelian BĂLĂIȚĂ

ARTE VIZUALE

2020


ISBN: 978-606-547-453-6

Ieșeni ai artei vizuale contemporane

Mirela ȘTEFĂNESCU

2019


ISBN: 978-606-547-418-5

Arta Preistoriei și a Antichității pe teritoriul României. Note de curs

Ioana-Iulia OLARU

ISBN: 978-606-547-419-2

Arta Preistoriei și a Antichității pe teritoriul României. Îndrumar de lucrări practice

Ioana-Iulia OLARU

ISBN: 978-606-547-415-4

Perspectiva în artele vizuale

Maria URMĂ

2018


ISBN: 978-606-547-411-6

Tabăra de grafică Norbert Thomae. Bistriţa 2018

Coordonator Alina BERBECARU

ISBN: 978-606-547-396-6

Artele textile în secolul XX. De la obiect la ambient

Ecaterina MĂRGHIDAN

ISBN: 978-606-547-388-1

Construcții narative în fotografia integrată spectacolului

George POPOVICI

ISBN: 978-606-547-387-4

Artă şi publicitate. Medii de expresie în publicitatea contemporană * O perspectivă mediatică asupra teoriilor și practicilor profesionale artistice în publicitate

Cătălin SOREANU

2017


ISBN: 978-606-547-375-1

Din formă și culoare. Note de atelier

Jenő BARTOS

ISBN: 978-606-547-325-6

Practici New Media în contextul artelor performative

Andrei Cozlac

ISBN: 978-606-547-366-9

VECTOR – cercetare critică în context. După turnura educațională / VECTOR – Critical research in context. After the educational turn

Editor: Cătălin GHEORGHE

ISBN: 978-606-547-335-5

Ritmul în editarea filmului de animație. Un limbaj metanarativ

Maria Modesta LUPAȘCU

ISBN: 978-606-547-336-2

Animația 3D – o taxonomie a tehnicilor grafice computerizate

Maria Modesta LUPAȘCU

ISBN: 978-606-547-337-9

Modulul fractal – retrospectivă și actualitate în artele vizuale

Maria Modesta LUPAȘCU

ISBN: 978-606-547-338-6

Emergența teoriilor și practicilor cultural-artistice către animația computerizată contemporană – syllabi –

Maria Modesta LUPAȘCU

ISBN: 978-606-547-383-6

Musica delle sfere [La geometria segreta della pittura europea]

Cristian UNGUREANU

2016

ISBN: 978-606-547-321-8
96 Pagini
Format: 210x230
Pret: 60 Ron

Le guide du designer éthique

Halima BEN HADJ MOLDI
ISBN: 978-606-547-305-8
220 Pagini
Format: B5
Pret: 25 Ron

Tendinte si aplicatii ale Op Art-ului

Ioana OLARU

ISBN: 978-606-547-297-6

KATAPEIKON – Ipostaze ale reliefului

Simion CRISTEA

ISBN: 978-606-547-320-1

Mater materia. De la tradiție la experiment - Album -

Atena-Elena SIMIONESCU

ISBN: 978-606-547-285-3

Musique des sphères [La géométrie secrète de la peinture européenne]

Cristian UNGUREANU

2015

155 ani de invatamant modern la Iasi

Coordonator: Atena-Elena SIMIONESCU
ISBN: 978-606-547-271-6
186 Pagini
Format: B5
Pret: 25 Ron

Arta preistoriei pe teritoriul actual al Romaniei - Indrumar de lucrari practice

Ioana OLARU
ISBN: 978-606-547-305-8
234 Pagini
Format: B5
Pret: 25 Ron

Arta preistoriei pe teritoriul actual al Romaniei - Note de curs

Ioana OLARU
ISBN: 978-606-547-236-5
154 Pagini
Format: B5
Pret: 25 Ron

Arta desenului - Studiul portretului și al corpului uman dupa model

Mircea STEFANESCU
ISBN: 978-606-547-235-8
67 Pagini
Format: B5
Pret: 20 Ron

Arta desenului - Canoanele corpului omenesc si realizarea unui studiu dupa model

Mircea STEFANESCU

ISBN: 978-606-547-273-0

Vector - critical research in context. Post-photography / Vector - cercetare critică în context. Post-fotografia

Matei BEJENARU, Cătălin GHEORGHE

ISBN: 978-606-547-269-3

Instaurarea învățământului artistic modern la Iași / 155 de ani

Cristian UNGUREANU, Maria BILAȘEVSCHI

ISBN: 978-606-547-232-7

Dialog între sferă şi cub [Geometria secretă a icoanelor bizantine] Ediţia a II-a, revizuită

Cristian UNGUREANU

ISBN: 978-606-547-213-6

Arta antic-târzie în Imperiul Roman – mijloc de propagandă politică şi religioasă

Ioana-Iulia OLARU

2014

ISBN: 978-606-547-224-2
230 Pagini
Format: B5
Pret: 100 Ron

Icoana pe sticlă : expresie a sufletului românesc

Anisoara MUNTEANU
ISBN: 978-606-547-219-8
170 Pagini
Format: B5
Pret: 20 Ron

Arta amarniană în slujba puterii

Ioana OLARU

2013

ISBN: 978-606-547-100-9
382 Pagini
Format: B5
Pret: 40 Ron

Simbolul mainii in artele plastice

Catalin CHIFAN
ISBN: 978-606-547-130-6
104 Pagini
Format: 185x185

Atelier 1990-2013

Simion CRISTEA
ISBN: 978-973-8263-92-5
248 Pagini
Format: A5
Pret: 25 Ron

Dinamica limbajului vizual

Monica POP
ISBN: 978-606-547-099-6
142 Pagini
Format: A5
Pret: 20 Ron

Semiotica în cultura vizuală

Monica POP
ISBN: 978-606-547-121-4
64 Pagini
Format: B5

Compozitia in sculptura

Sorin PURCARU
ISBN: 978-606-547-101-6
154 Pagini
Format: B5
Pret: 25 Ron

Arta desenului. Perspectiva şi studiul portretului (Curs de desen)

Mircea STEFANESCU

2012

ISBN: 978-606-547-086-6
152 Pagini
Format: B5
Pret: 20 Ron

Repere estetice în vestimentaţie

Cornelia BRUSTUREANU

2011

ISBN: 978-606-547-069-9
128 Pagini
Format: A5
Pret: 15 Ron

Simboluri ale artei medievale

Codrina-Laura IONITA
Format: B5

Insecte daunatoare bunurilor de patrimoniu din lemn expuse in natura si combaterea lor

Bogdan UNGUREAN

2010

ISBN: 978-606-547-023-1
182 Pagini
Format: A5
Pret: 15 Ron

Estetica artelor vizuale : suport de curs

Catalin GHEORGHE
ISBN: 978-606-547-011-8
296 Pagini
Format: B5
Pret: 30 Ron

Ecodesign

Jeni PRALEA, Magda SFICLEA, Monica POP, Elena ŞOLTUZ, Silviu BURAGA
ISBN: 978-606-547-024-8
408 Pagini
Format: A4

Portretul modern in pictura romaneasca aflat in patrimoniul Muzeului de Arta din Iasi

Valentin SAVA

2009

ISBN: 978-973-8263-63-5
216 Pagini
Format: B5
Pret: 25 Ron

Image search

Monica POP
ISBN: 978-973-8263-58-1
184 Pagini
Format: B5

Designul in contextul proiectarii produsului industrial

Jeni PRALEA
ISBN: 978-973-8263-57-4
180 Pagini
Format: B5

Modalitati si principii de utilizare a metalului in procesul de design

Jeni PRALEA
ISBN: 978-973-8263-59-8
165 Pagini
Format: B5

Proiectarea produselor din mase plastice si lemn

Jeni PRALEA
ISBN: 978-973-8263-53-6
198 Pagini
Format: B5

Tehnicile artistice intre traditie si modernitate

Valentin SAVA
ISBN: 978-973-8263-50-5
161 Pagini
Format: A4

Voronet, Popauti, Probota si Moldovita - Metode tehnice ale picturii murale

Carmen Cecilia SOLOMONEA

2007

ISBN: 978-973-8263-64-9
178 Pagini
Format: B5

Istorie a compozitiei ambientale

Maria URMA
ISBN: 978-973-8263-65-4
162 Pagini
Format: B5

Reprezentari bi si tridimensionale

Maria URMA

2006

ISBN: 973-85187-9-2
170 Pagini
Format: B5

Arta murala - Interferente vizual-artistice

Jeno Mihaly BARTOS

2005

ISBN: 973-85187-0-9
224 Pagini
Format: B5

Structuri compoziţionale

Jeno Mihaly BARTOS
ISBN: 973-8271-05-3
102 Pagini
Format: B5

Simbol şi metaforă în creaţia proprie

Dan COVATARU
ISBN: 973-8271-10-X
122 Pagini
Format: B5

Simbol şi obiect în sculptură

Dan COVATARU
ISBN: 973-85170-2-8
124 Pagini
Format: B5

Argintul - proprietati, prelucrabilitate

Jeni PRALEA
ISBN: 973-8271-08-8
153 Pagini
Format: A5

Spatiu si perceptie vizuala I

Maria URMA
ISBN: 973-8271-08-8
175 Pagini
Format: A5

Spatiu si perceptie vizuala II

Maria URMA

EDUCATIE ARTISTICA

2019


ISBN: 978-606-547-425-3

Psihologia educației. Suport de curs. Modulul psihopedagogic, Nivelul I

Dorina IUȘCĂ

ISBN: 978-606-547-426-0

Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților. Suport de curs. Modulul psihopedagogic, Nivelul II

Dorina IUȘCĂ

ISBN: 978-606-547-417-8
ISMN: 979-0-707660-36-2
ISBN gen.: 978-973-8263-19-2

DIMENSIUNI ALE EDUCAŢIEI ARTISTICE, vol. XV Educaţia artistică în România şi Europa. Istorie şi contemporaneitate / Artistic Education in Romania and Europe. History and Contemporaneousness

Eugenia Maria PAȘCA

2018


ISBN: 978-606-547-397-3
ISMN: 979-0-707660-27-0
ISBN gen.: 978-973-8263-19-2

Dimensiuni ale educaţiei artistice, vol. XIV - Creativitate și inovație prin artă și educație, din perspectivă inter-culturală / Creativity and innovation through art and education, from an inter-cultural perspective

Eugenia Maria PAȘCA

2017


ISBN: 978-606-547-332-4
ISMN: 979-0-707660-04-1
ISBN gen.: 978-973-8263-19-2

Dimensiuni ale educației artistice, vol. XIII – Artă, creativitate și inovare în educație / Art, creativity and innovation in education

Eugenia Maria PAȘCA

2016


ISBN: 978-606-547-288-4
ISBN gen.: 978-973-8263-19-2

Dimensiuni ale educaţiei, vol. XII – Aspecte tradiționale și contemporane în educația artistică românească și internațională = Traditional and contemporary issues in the Romanian and International artistic education

Eugenia Maria PAȘCA

2015


ISBN: 978-606-547-239-6
ISBN gen.: 978-973-8263-19-2

Dimensiuni ale educaţiei, vol. XI – Naţional şi universal în arta europeană / National and universal in european art and education

Eugenia Maria PAȘCA

2014


ISBN:

Introducere in managementul proiectelor

Mihaela MITESCU-MANEA

ISBN: 978-606-547-204-4

Pedagogie. Introducere in teoria si metodologia curriculumului

Mihaela MITESCU-MANEA

ISBN: 978-606-547-214-3

DIMENSIUNI ALE EDUCAŢIEI ARTISTICE Vol. III. Caiet de practică pedagogică (repere teoretice/repere aplicative). Edița II-a revizuită și adăugită

Eugenia Maria PAȘCA

ISBN:

Dimensiuni ale educaţiei artistice, vol. X

Eugenia Maria PAȘCA

2013

ISBN: 978-606-547-102-3
241 Pagini
Format: B5
Pret: 20 Ron

Dimensiuni ale educaţiei artistice, Vol IX: Cercetări comparative şi studii în politicile europene privind educaţia artistică şi interculturală.

Eugenia Maria PAȘCA

2012

ISBN: 978-606-547-077-4
344 Pagini
Format: B5
Pret: 30 Ron

Dimensiuni ale educaţiei artistice, Vol VIII: Mediere social-educațională prin arte/ Social-educational mediation through arts.

Eugenia Maria PAȘCA

2011

ISBN: 978-606-547-034-7
236 Pagini
Format: B5
Pret: 20 Ron

Dimensiuni ale educaţiei artistice, Vol VI: 150 de ani de învăţământ artistic modern la Iaşi.

Eugenia Maria PAȘCA
ISBN: 978-606-547-041-5
158 Pagini
Format: B5
Pret: 20 Ron

Dimensiuni ale educaţiei artistice, Vol VII: Aspecte ale învăţământului superior artistic românesc în context european.

Eugenia Maria PAȘCA

2010

ISBN: 978-973-8263-95-6
128 Pagini
Format: B5
Pret: 15 Ron

Instrumente teoretice şi practice în managementul clasei de elevi

Mihaela MITESCU LUPU
ISBN: 978-973-8263-96-3
204 Pagini
Format: B5
Pret: 20 Ron

Introducere în teoria și metodologia predării și evaluării

Mihaela MITESCU LUPU

2009

ISBN: 978-973-8263-81-9
128 Pagini
Format: A4
Pret: 15 Ron

Dimensiuni ale educaţiei artistice, Vol III: Caiet de practică pedagogică : repere teoretice/repere aplicative

Eugenia Maria PAȘCA
ISBN: 978-973-8263-88-8
140 Pagini
Format: B5
Pret: 20 Ron

Dimensiuni ale educaţiei artistice, Vol. IV : Strategii de abordare disciplinară şi interdisciplinară a educaţiei muzicale în învăţământul primar-simultan.

Eugenia Maria PAȘCA, Jenica GHEORGHESCU, Lucian GHEORGHESCU
ISBN: 978-973-8263-91-8
96 Pagini
Format: B5
Pret: 15 Ron

Dimensiuni ale educaţiei artistice, Vol. V : Managementul activităţilor muzicale extracurriculare în educaţia formală şi nonformală

Eugenia Maria PAȘCA
ISBN: 978-973-8263-98-7
112 Pagini
Format: B5
Pret: 20 Ron

Jocul muzical şi creativitatea

Eugenia Maria PAȘCA
ISBN: 978-973-8263-97-0
88 Pagini
Format: B5
Pret: 15 Ron

Sisteme de educație muzicală

Eugenia Maria PAȘCA

2008

ISBN: 978-973-8263-18-5
48 Pagini
Format: A5
Pret: 10 Ron

Dimensiuni ale educaţiei artistice, Vol I: Fiecare copil are nevoie de educaţie muzicală.

Eugenia Maria PAȘCA
ISBN: 978-973-8263-28-4
82 Pagini
Format: B5
Pret: 15 Ron

Dimensiuni ale educaţiei artistice, Vol. II : Mozaic educaţional.

Eugenia Maria PAȘCA
ISBN: 978-973-8263-22-2
252 Pagini
Format: B5
Pret: 25 Ron

Rromii în muzica românească

Eugenia Maria PAȘCA, Vasile IONESCU

2006

ISBN: 973-8271-39-8
310 Pagini
Format: B5
Pret: 35 Ron

Un posibil traseu al educației muzicale în perioada prenotației, din perspectivă interdisciplinară .

Eugenia Maria PAȘCA

REVISTELE UNIVERSITATII

Artes. Revistă de muzicologie

Artes. Revistă de muzicologie publică studii de cercetare în principalele domenii ale muzicologiei: Istoria muzicii, Teoria muzicii, Analiză muzicală, Estetică muzicală, Etnomuzicologie, Bizantinologie muzicală, Teoria interpretării muzicale.

Anastasis. Research in Medieval Culture and Art

Anastasis. Research in Medieval Culture and Art is an open access journal. We publish original articles in the areas of medieval art and medieval culture, the aim being that of stirring people’s interest for scientific research regarding the Middle Ages, thus trying to bring to light the appreciation of medieval art from a nowadays perspective, underlining the necessity of knowing the past and exploring it in order to preserve historical values, in order to better understand the present moment and to have a correct position regarding what is contemporary.

Colocvii Teatrale

Revista Colocvii Teatrale este publicată sub egida Editurii Artes şi a Centrului de Cercetare “Arta Teatrului Studiu şi Creaţie” şi are o apariţie bianuală. Primul număr a apărut în anul 2004. Este recunoscută CNCS, incadrată în categoria B și este inclusă în baze de date internaționale precum EBSCO, SCIPIO, ICI Journals Master List și CEEOL. Cuprinde studii şi articole bilingve, recenzii de carte de specialitate şi cronici teatrale, ceea ce face ca această revistă să constituie un bun instrument de informare pentru cercetătorii, cadrele didactice, studenţii sau profesioniştii din domeniul artelor spectacolului - sau domenii conexe.

Review of Artistic Education

The Journal is intended as an opportunity for interdisciplinary and intercultural approach opened to pedagogical, psychological, sociological and political analyses in the field of intercultural and artistic education. There are few journals that address this area of research.

Vector

Vector>’s projects and programmes − from exhibitional and educational programmes to research and publishing positionings − are configured for conceiving a divergent understanding of the functioning of power relationships between the pluriversal art practices and diverse socio-political local/international contexts. The cultural actions of Vector> Association are designed in the idea to contribute to a re-questioning of the status of the artist and the art institutions in the transforming society, producing those artistic circumstances related to the understanding of factual realities from a critical and imaginative perspective. Vector>’s cultural and organizational elaborations are based on practices of contextualization (through research), networking (through collaborations and alliances), education (through participative initiatives), production (through exhibitions-making and public art interventions), organizing residencies, authoring and editing publications, lecturing and archiving. Vector> defines its projects as being critical, experimental, participative, investigative, situational, contextual, educational, intending to continue to produce a processual series of practices generating issues, objects, facts, events, ideas, transformations, networks, and (trans)positions.

VARIA

Teze de doctorat

ISBN:

Stil, structură și limbaj în muzica vocal-simfonică religioasă a compozitoarei Sofia Gubaidulina

Lucian CHERAN
teză de doctorat
ISBN: 978-606-547-529-8

Dezvoltarea chitarei clasice în Romantism și influențe romantice regăsite în cadrul repertoriului chitaristic din secolul XX și perioada contemporană

Valentin-Florin DAVID-DINU
teză de doctorat
ISBN: 978-606-547-534-2

LUMIS
Concert pentru pian, orchestră și combo de jazz. Compoziție proprie

Teodor Amarandei
teză de doctorat
ISBN:

Limbajul coregrafic în filmul experimental

Sandra Elizabeth MAVHIMA
teză de doctorat
ISBN: 978-606-547-517-5

Integrala creației pianistice a lui Leoš Janáček. Transcendență prin programatism

Dragoș Andrei CANTEA
teză de doctorat
ISBN:

Stil, limbaj, poetică muzicală în liedul românesc din a doua jumătate a secolului XX

Eliza-Paraschiva IRINA-SOLOMON
teză de doctorat
ISBN: 978-606-547-514-4

Scenografi ai teatrului ieșean în secolul XX

Alina DINCĂ PUȘCAȘU
teză de doctorat
ISBN: 978-606-547-512-0

Muzica de film:

Coduri, convenții și interferențe stilistice
Emanuela Izabela VIERIU
teză de doctorat
ISBN: 978-606-547-513-7

Condiția post-medială

O cercetare asupra potențialului post-medial al picturii și fotografiei în practici artistice hibride
Sarah MUSCALU
teză de doctorat
ISBN: 978-606-547-395-9

Ipostaze ale viziunii asupra personajului in teatrul postmodern

Alexandra CANTEMIR
teză de doctorat
ISBN: 979-0-707660-22-5

Wilhelm Georg Berger : creația pentru vioară

Carmen IVANCIA
teză de doctorat
ISBN: 978-606-547-402-4

Luptele scenice, de la tehnică la expresivitate : Cercetări aplicative asupra antrenamentului psihomotric al actorului în formare

Bogdan LUPEICĂ
teză de doctorat
ISBN: 978-606-547-387-4

Artă și publicitate. Medii de expresie în publicitatea contemporană: o perspectivă mediatică asupra teoriilor și practivilor profesionale artistice în publicitate

Cătălin SOREANU
teză de doctorat
ISBN: 978-606-547-453-6

Ieşeni ai artei vizuale contemporane

Mirela ȘTEFĂNESCU
teză de doctorat
ISBN: 978-606-547-378-2

Originile dansului în spațiul european : Terpsichore : curs de istoria dansului

Cristina TODI
teză de doctorat
ISBN: 978-606-547-376-8

Dezvoltarea plasticității corporale a actorului prin studiul coregrafic

Cristina TODI
teză de doctorat
ISBN: 978-606-547-377-5

Vademecum coregrafic în dezvoltarea limbajului plastic teatral

Cristina TODI
teză de doctorat
ISBN:

Fuziunea între actorie și dans în spectacolul de teatru

Beatrice Veronica VOLBEA
teză de doctorat

Diverse


ISBN:


ISBN:


ISBN: