Diploma participare Librex  2018.jpg

Înființată în 1997, Editura Artes a Universității de Arte „George Enescu” din Iași are ca deziderat îmbinarea armonioasă a deschiderii spre nou, cu recursul permanent la valorile perene ale artei românești și universale. Deține o configurație aparte, datorită filiației universitare triplu direcționate (pe domeniile - muzică, teatru și arte vizuale), reușind să asigure apariția și difuzarea de publicații periodice cu caracter științific, didactic și larg cultural, din domeniul artistic și nu numai, cursuri universitare, monografii, albume de artă, partituri muzicale și periodice de specialitate. Cele două direcții complementare ale editurii vizează publicarea autorilor consacrați și promovarea tinerilor autori. Lucrări premiate Editura Artes a Obținut marele Premiu la Salonul European Exhibition of Creativity and innovation „Euro Invent” 2009, Diploma Scientific Book Award, Diploma Publishing House Grand Prize, 2010, Diploma of excellance for promoting the creativity, 2011, Diploma of excellance, 2012.. Medalia de aur Muzicologia și jurnalismul. Prezența muzicii clasice în viața românească după 1989, coordonator: Laura Vasiliu Fundamente anatomice și morfologice ale artelor vizuale. Autor: Vlad Tiberiu Muzica de cameră în cuvinte, autori: Carmen Chelaru, Paul Chitic. Colecţia Restituţio. Autor: Viorel Munteanu. Pagini din istoria învăţământului artistic modern la Iaşi la 150 de ani. Autor: Mihail Cozmei. Anton Rubinstein şi artă să pianistică. Autor: Aurelia Simion. Catalogul manuscriselor de muzică sacră din Moldova.  Autor: Florin Bucescu. Aspecte ale liedului în creaţia compozitorilor greci. Autor: Sofia Kontossi. Medalia de argint Sonata pentru vioară şi pian în creaţia compozitorilor ieşeni în sec. XX. Autor: Maria Toronciuc. Ghidul manuscriselor psaltice din Moldova. Autor: Florin Bucescu. Cornul în creaţiile muzicale ale compozitorilor Fr. Strauss şi R. Strauss. Autor: Petrea Gâsca. Achim Stoia. Coral variat. Cântări liturgice. Autor: Maria Stoia. Portretul modern în pictura românească aflată în patrimoniul Muzeului de Artă din Iaşi. Autor: Valentin Sava. Amintiri din copilărie: poem simfonic. Autor: Teodor Caciora. Teodor T. Burada – un întemeietor. Autor: Mihail Cozmei.Noutati

DRAMATURGIA RUSA CONTEMPORANA
Contexte, curente, personalitati ale noului valMihaela Triboi

 • 184 Pagini | Format A5
 • 25 RON

COLINDUL ROMÂNESC ÎN VIZIUNEA COMPOZITORILOR SABIN V. DRĂGOI ȘI SIGISMUND TODUȚĂLUMINIȚA DUȚICĂ

 • Colindele româneşti sunt esenţe muzicale pure, forme aforistice neatinse de timp şi de spaţiu, entităţi arhetipale ce perpetuează întru înveşnicire spiritualitatea profundă a unui popor cu rădăcini multimilenare. Colindul a fascinat generaţii întregi de compozitori, care au descoperit în acest gen de vârf al muzicii româneşti de tradiţie orală resurse expresive excepţionale. Perspectiva propusă în volumul semnat de Luminiţa Duţică este una comparativă şi vizează creaţia a doi corifei ai artei componistice româneşti contemporane: Sigismund Toduţă şi Sabin V. Drăgoi. Pornind, aşadar, de la funcţia-liant a colindului în creaţia academică românească şi de la strategiile de limbaj şi scriitură ale vremii, volumul relevă particularităţile sintaxice (omofonă - Drăgoi, respectiv, polifonă - Toduţă) care fac diferenţa între cele două valoroase abordări.

SOLFEGII CU ACOMPANIAMENT RITMIC COMPLEMENTAR
FRAGMENTE DIN LITERATURA MUZICALĂIULIA BUCESCU
EDIȚIE ÎNGRIJITĂ ȘI COORDONATĂ DE LUMINIȚA DUȚICĂ

 • Volumul intitulat Solfegii cu acompaniament ritmic (fragmente din literatura muzicală), autor: Iulia Bucescu, apare sub îngrijirea Conf. univ. dr. Luminiţa Duţică şi reprezintă un material didactic deosebit de valoros prin conţinutul şi sistematica pe care le propune. Volumul va intra în circuitul bibliografic al disciplinei Teoria muzicii, Solfegiu, Dicteu muzical, inclusă în diferitele programe de studii din cadrul învăţământului muzical academic.

SOLFEGII DIN LITERATURA MUZICALĂ ROMÂNEASCĂ ȘI UNIVERSALĂIULIA BUCESCU - ADRIAN DIACONU
EDIȚIE ÎNGRIJITĂ ȘI COORDONATĂ DE LUMINIȚA DUȚICĂ

 • Volumul intitulat Solfegii din literatura muzicală românească şi universală, autori: Iulia Bucescu şi Adrian Diaconu, apare sub îngrijirea Conf. univ. dr. Luminiţa Duţică şi reprezintă un material didactic deosebit de valoros prin conţinutul şi sistematica pe care le propune. Volumul va intra în circuitul bibliografic al disciplinei Teoria muzicii, Solfegiu, Dicteu muzical, inclusă în diferitele programe de studii din cadrul învăţământului muzical academic.

IPOSTAZE STILISTICE ÎN MUZICA DE CAMERĂ CU PIAN A LUI SERGHEI RAHMANINOV
Analize structurale şi perspective interpretativeGINA - MIHAELA PAVEL

 • CUVÂNT ÎNAINTE În lucrarea cu titlul Ipostaze stilistice în muzica de cameră cu pian a lui Serghei Rahmaninov (Analize structurale şi perspective interpretative), Gina-Mihaela Pavel îşi propune prospectarea unui segment stilistic reprezentativ al artei pianistice ruseşti, dezvoltând o investigaţie consecvent axată pe complementaritatea dintre coordonatele structurale şi cele stilistico-interpretative. Materialul muzical selectat este de anvergură şi cuprinde un corpus de lucrări semnificative pentru viziunea camerală a lui Serghei Rahmaninov, polarizată, evident, de duo-ul pianistic: Trio élégiaque nr. 1 (sol minor) pentru pian, vioară şi violoncel şi Trio élégiaque nr. 2 (re minor) op. 9 pentru pian, vioară şi violoncel; Fantaisie-tableaux (Suita nr. 1) pentru două piane, op. 5 şi Suita nr. 2 pentru două piane, op. 17; Sonata pentru violoncel (violă) şi pian (sol minor), op. 19 şi Dansurile simfonice pentru două piane, op. 45. Apreciem opţiunea Ginei-Mihaela Pavel de a prezenta elementele de gramatică muzicală ca rezultat direct al metamorfozelor contextului sonor, cu toate determinaţiile legate de tonalitate, ritm, formă, dinamică şi agogică. Pe această bază, autoarea descoperă soluţiile metodologice cele mai adecvate implementării datelor stilistico-interpretative legate de frazare, tempo, moduri de atac etc., realizând o imagine edificatoare asupra unui stil pianistic inconfundabil. Valorificarea surselor bibliografice, atent selectate, îi oferă autoarei şansa unei etalări calitative a informaţiei în procesul îmbinării armonioase a cronologiei cu sistematica. Păstrând un raport judicios 6 între general şi particular, Gina-Mihaela Pavel dezvoltă un discurs teoretic legitimat de valoarea şi consistenţa aparatului de note şi trimiteri, demers exemplar care demonstrează, pe lângă seriozitatea şi profesionalismul documentării, o autentică onestitate ştiinţifică. În acelaşi context, am sublinia meritul Ginei-Mihaela Pavel de a fi dezvoltat o argumentaţie convingătoare cu privire la dubla dimensiune stilistică a muzicianului Serghei Rahmaninov, egal manifestată în actul compoziţiei şi în cel al interpretării pianistice. În general, volumul Ipostaze stilistice în muzica de cameră cu pian a lui Serghei Rahmaninov (Analize structurale şi perspective interpretative) semnat de Gina-Mihaela Pavel se distinge prin fineţea şi profunzimea consideraţiilor referitoare la fenomenul interacţiunii protagoniştilor-instrumentişti angrenaţi în procesul interpretării muzicii de cameră: de la pregnanţa liniilor melodice strategice, cu învestitură tematică, până la discreţia planurilor de acompaniament, de la intensitatea peroraţiilor culminative până la refluxul stingerilor concluzive, de la densităţile armonice agrementate cromatic până la rarefierile diatonice de conotaţie modală, de la dilatarea şi desimetrizarea discursului muzical până la comprimarea şi izoritmizarea lui obsesivă etc. Această retorică a dualismului romantic - în rezonanţă cu o intens personalizată poetică a evaziunii şi nostalgiei - este trecută printrun sever filtru exegetic ale cărui finalităţi sintetice sunt dintre cele mai relevante. Profesor univ. dr. Gheorghe Duţică
 • 978-606-547-312-6
 • 300 pagini, B5
 • 40 Ron

PRIN LABIRINTUL MUZICII CONTEMPORANELUMINIȚA DUȚICĂ
Medalia de aur la EuroInvent in 2017

 • Volumul intitulat Prin labirintul muzicii contemporane, semnat de Luminiţa Duţică, reprezintă o reuşită de vârf a muzicologiei sistematice contemporane, surprinzând într-un număr semnificativ de pagini diversitatea fenomenelor de stil şi de limbaj care au conferit identitate şi relief axiologic muzicii academice româneşti şi europene din prolificul secol XX. Lucrarea se distinge prin problematică, sistematică şi cazuistică, ocupând o poziţie de maximă vizibilitate în contextul bibliografiei de specialitate.
Despre Editura Artes
Editura asigură echipamentul hardware necesar procesului de tipărire în volume mici, în regim 'print on demand' (POD), oferind un cost fix pe copie, în funcţie de cerere (deşi preţul pe o copie este mai mare faţă de un tipar ofset, costul mediu pentru un număr redus de bucăţi se situează la un preţ rezonabil sub preţul unui tiraj mediu, în regim ofset). Sistemul 'digital-to-print' adoptat permite distribuţia de carte fără existenţa unui stoc de carte în prealabil.

Editura nu are personalitate juridică distinctă şi nici cont bancar separat de cel al universităţii.

Activitatea editorială se desfăşoară în conformitate cu prevederile următoarelor reglementări: Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe; Legea nr.111/1995 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de tipărituri; Legea nr.35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric şi al artelor plastice; Ordine ale Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniu.

 Editura Artes a Universităţii de Arte „George Enescu” a fost evaluată de Consiliul naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS), fiind recomandată Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor şi Diplomelor Universitare (CNATDU), pentru recunoaşterea lucrărilor publicate.

Editura asigură publicarea unor cursuri, manuale, tratate, cărţi, îndrumătoare, dicţionare, albume de artă, periodice de specialitate, în limba română sau în limbi străine, în următoarele colecţii: Didactică; Istorie şi critică; Stilistică; Antologia de folclor; Creaţie (Muzică, Arte vizuale, Teatru); Bizantinologie; Conferinţele Universităţii; Lexicografie; Tehnologia Informaţiei şi Comunicării (Muzică, Arte vizuale, Teatru); Debut.

Pot publica în regim de editură, cărţi tipărite sau volume în variantă electronică pe CD-uri şi/sau DVD-uri, cadrele didactice titulare sau asociate, studenţii, masteranzii şi doctoranzii Universităţii de Arte „George Enescu” care sunt autori de lucrări didactice, ştiinţifice şi artistice şi întrunesc, cumulativ, următoarele condiţii:
A) Autorul (autorii) îşi asumă întreaga responsabilitate pentru conţinutul lucrării;
B) Lucrarea are recenzie ştiinţifică de la un specialist în domeniu având titlul ştiinţific de doctor; în recenzie se va preciza propunerea de tipărire în regim de editură şi acceptul referentului de a fi menţionat în lucrare;
C) Lucrarea este tehnoredactată computerizat şi corectată (inclusiv din punct de vedere lingvistic) prin grija autorilor;
D) Autorul anexează cererii de editare o prezentare sintetică a conţinutului şi adresabilităţii ei, precum şi rezumatul într-o limbă de circulaţie internaţională (preferabil, limba engleză);
E) Autorul asigură integral cheltuielile de editare şi tipărire din surse financiare din afara universităţii (programe internaţionale sau similare, sponsorizări, surse proprii etc.);
F) Autorul (autorii) nu cesionează drepturile patrimoniale de autor editurii, având deci dreptul de a reproduce, traduce, adapta şi de a difuza lucrarea, în condiţiile Legii nr. 8/1996, cu excepţia cazului în care fondurile de editare şi tipărire sunt obţinute printr-un contract de sponsorizare încheiat cu Universitatea de Arte „George Enescu”, în această situaţie toate drepturile revenind Editurii Artes;
G) Finanţarea, totală sau parţială, din fondurile universităţii se va putea realiza numai cu acordul Biroului Senatului şi al Consiliului de Administraţie ale universităţii, pentru orice lucrări de interes special, legate strict de activitatea şi strategiile de dezvoltare/promovare ale instituţiei.

Tipărirea se poate realiza la Tipografia Universităţii de Arte „George Enescu”, dacă posibilităţile tehnice ale acestuia sunt satisfăcătoare pentru părţi. În caz contrar, beneficiarul va comanda tipărirea la o altă tipografie, costul tipăririi fiind achitat direct şi integral de beneficiar tipografiei respective.scrool-up-b.jpg

Condiţii de editare

În vederea aprobării unei apariţii editoriale se vor prezenta în faţa Colegiului Editorial următoarele documente:
A) Solicitarea scrisă din partea autorului şi propunerea de tiraj, datele tehnice principale ale lucrării, termenul planificat de apariţie şi sursele de finanţare;
B) Nota de sinteză a autorului cu privire la conţinutul şi adresabilitatea lucrării (autoreferat);
C) Recenzia ştiinţifică a referentului de specialitate desemnat de editură;
D) Rezumatul lucrării într-o limbă de circulaţie internaţională (preferabil, limba engleză);
E) Avizul facultăţii/departamentului/catedrei care patronează ramura didactică, ştiinţifică sau artistică de care aparţine lucrarea (pentru manualele, suporturile de studiu şi cursurile universitare).

Între Editură şi autorul (autorii) lucrării se va încheia un Contract privind editarea şi un Contract privind tipărirea publicaţiei (vezi Anexe).

După aprobarea lucrării de către Colegiul editorial, autorul are obligaţia de a preda un exemplar listat bun de tipar sau un CD, la termenul stabilit prin contract finalizat, în vederea recenzării ei de către doi referenţi de specialitate. Autorul asigură transmiterea lucrării către referenţi şi recuperarea ei.

Conducerea Editurii va asigura legătura cu Biblioteca Naţională a României în următoarele condiţii:
A) Va trimite materialele (operele) cu titlu de depozit legal în numărul de exemplare stipulat în Legea nr.111/1995, art. 6 şi 7, odată cu difuzarea primei tranşe de tiraj;
B) Va furniza Bibliotecii Naţionale a României datele bibliografice ale cărţilor pe care urmează să le editeze, în vederea Descrierii CIP pe verso-ul foii de titlu;
C) Directorul Editurii împreună cu Serviciul Centrului Naţional ISBN-ISSN-CIP al Bibliotecii Naţionale a României va asigura atribuirea numerelor internaţionale de standardizare a cărţilor – ISBN – şi a publicaţiilor în serie – ISSN.

Conducerea Editurii este abilitată să încheie contracte sau convenţii de editare cu terţi, în limita legilor în vigoare şi a propriului Regulament de funcţionare.

Asistenţa juridică a Editurii Artes este asigurată de Oficiul Juridic al UAGE Iaşi.

Activitatea financiar-contabilă a editurii va fi asigurată de Serviciul Contabilitate al UAGE Iaşi.

Distribuirea lucrărilor publicate la Editura Artes se face după cum urmează:
A) 10 exemplare pentru Biblioteca Naţională a României, conform obligaţiilor legale;
B) 5 exemplare la dispoziţia Editurii Artes, pentru schimbul de carte între universităţi, expoziţii etc.
C) Restul tirajului – la dispoziţia autorului (autorilor) –, urmând ca valorificarea să se facă în conformitate cu prevederile Contractului de editare.

Lansarea şi difuzarea lucrărilor se realizează de către autorul (autorii) cărţii, în colaborare cu Directorul Editurii şi Directorul Bibliotecii UAGE. Lansarea se poate realiza la nivelul universităţii, al facultăţii sau departamentului de specialitate, în funcţie de conţinutul, calitatea şi adresabilitatea lucrării. Condiţiile de realizare a lansării sunt determinate şi de sursele de finanţare puse la dispoziţie de autorul lucrării (sponsorizări) şi/sau de organismul instituţional de care aparţine acesta. Prezentarea şi lansarea lucrării se realizează prin acţiuni de publicitate specifice, efectuate de Biblioteca UAGE (cataloage, cuprinderea în buletinul bibliografic, prezentare pe Internet, alte materiale publicitare), în vederea unor eventuale comenzi.


scrool-up.jpg
Editura „Artes” și tipografia UAGE nu au personalitate juridică, ele aparţin de Universitatea de Arte „George Enescu” Iași,

Str. Costache Negruzzi nr.7-9, edituraartes@gmail.com, 0740 129690, 0755 101095 , CUI 4540925. Copyright © 2016 - Toate drepturile şi obligaţiile aparţin posesorilor drepturilor de autor şi/sau Universităţii de Arte "George Enescu" Iaşi. Design executat sub auspiciile Editurii Artes/Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi.

  Sign In © 2020 Universitatea de Arte "George Enescu", Iasi :: artesiasi